Dossiers (van 1-1201 tot 1-1300)

Nummer Titel Datum
1-1201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat de Wetenschappelijke Raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft 16/12/1998
1-1202 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en tot overplaatsing van sommige personeelsleden in dienst bij de parketten of verbonden aan een probatiecommissie 17/12/1998
1-1203 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, ß3, 3į, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 18/12/1998
1-1204 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 16/2/1998
1-1205 Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet 1/10/1998
1-1206 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de resolutie aangaande de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds 30/9/1998
1-1207 Wetsontwerp tot invoering van een tijdelijke vrijstelling van het zegelrecht op rekeningafsluitingen of -uittreksels opgemaakt wegens de omrekening van bankrekeningen naar euro 18/11/1998
1-1208 Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers 18/11/1998
1-1209 Wetsontwerp tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds 18/11/1998
1-1210 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten 3/8/1998
1-1211 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten 3/8/1998
1-1212 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds en de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiŽle bepalingen 16/11/1998
1-1213 Wetsontwerp tot opheffing van de regels voor het afronden van de heffingsgrondslag inzake met het zegel gelijkgestelde taksen, registratierechten en successierechten 18/11/1998
1-1214 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen, en met de Technische Bijlage, gedaan te Sofia op 31 oktober 1988 21/12/1998
1-1215 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geÔntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 21/12/1998
1-1216 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 23/12/1998
1-1217 Wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen 23/12/1998
1-1218 Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan 8/12/1998
1-1219 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
1-1220 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
1-1221 Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 8/1/1999
1-1222 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994 6/10/1998
1-1223 Wetsontwerp betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden 23/9/1998
1-1224 Wetsontwerp betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen 18/8/1998
1-1225 Wetsontwerp aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen 18/8/1998
1-1226 (Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden) XIXe COSAC, Wenen 23 en 24 november 1998 15/1/1999
1-1227 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coŲrdinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 december 1997 12/1/1999
1-1228 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel "ne bis in idem", gedaan te Brussel op 25 mei 1987 12/1/1999
1-1229 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 12/1/1999
1-1230 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 12/1/1999
1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
1-1232 Wetsontwerp aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren 17/11/1998
1-1233 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren 17/11/1998
1-1234 Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Commissie voor het zeehavenbeleid 15/4/1998
1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
1-1236 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 20/1/1999
1-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek 21/1/1999
1-1238 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/1/1999
1-1239 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake een alomvattend verbod op kernproeven, de Bijlagen 1 en 2, en het Protocol, gedaan te New York op 24 september 1996 22/1/1999
1-1240 Wetsontwerp tot toekenning van de fiscale aftrekbaarheid voor giften aan het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - BelgiŽ - Stichting naar Belgisch recht en tot vrijstelling van de belasting voor aanplakking 3/12/1998
1-1241 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968 24/11/1998
1-1242 Wetsontwerp betreffende het vervoer van zaken over de weg 30/9/1998
1-1243 Wetsvoorstel strekkende om de mogelijkheid van toewijzing bij voorrang uit te breiden tot het geval van overlijden en echtscheiding van echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen 27/1/1999
1-1244 Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen 27/1/1999
1-1245 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 28/1/1999
1-1246 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juni 1998) 26/2/1999
1-1247 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen 3/12/1998
1-1248 Wetsontwerp houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen 3/12/1998
1-1249 Wetsontwerp met betrekking tot de geregelde luchtvervoerders 10/12/1998
1-1250 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek 18/6/1997
1-1251 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 24/11/1998
1-1252 Wetsontwerp houdende maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van autonome gemeentebedrijven, autonome provinciale bedrijven en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen 3/3/1998
1-1253 Wetsontwerp betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971 en van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961 1/10/1998
1-1254 Wetsontwerp tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen 9/11/1998
1-1255 Wetsontwerp tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen 9/11/1998
1-1256 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997 29/1/1999
1-1257 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kazachstan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty op 16 april 1998 29/1/1999
1-1258 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Hongkong inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1996 29/1/1999
1-1259 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 29/1/1999
1-1260 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 29/1/1999
1-1261 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 2/2/1999
1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
1-1263 Voordracht van kandidaten voor een ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie 28/1/1999
1-1264 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 9/10/1998
1-1265 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen, de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn van de erediensten en het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken 30/10/1998
1-1266 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 over de financiŽle instellingen 8/12/1998
1-1267 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 18/6/1997
1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999
1-1269 Wetsontwerp houdende instemming met het intergouvernementeel akkoord over een gemeenschappelijke interpretatie van de protocollen met betrekking tot de monetaire associatie tussen BelgiŽ en Luxemburg vanaf de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, en houdende instemming met het erbij gevoegde uitvoeringsprotocol opgemaakt te Brussel op 23 november 1998 10/2/1999
1-1270 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996 10/2/1999
1-1271 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut, en met de Slotakte, gedaan te Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992 10/2/1999
1-1272 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996 10/2/1999
1-1273 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juli-september 1998) 28/4/1999
1-1274 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten 1/2/1999
1-1275 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 20/4/1998
1-1276 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt 20/2/1998
1-1277 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 38, ß5, 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112 20/2/1998
1-1278 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 15/2/1999
1-1279 Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 15/2/1999
1-1280 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 25/2/1999
1-1281 Wetsvoorstel betreffende het eigendoms- en exploitatierecht van apotheken 25/2/1999
1-1282 Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 6/1/1999
1-1283 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel 6/1/1999
1-1284 Wetsontwerp tot bekrachtiging en tot wijziging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 30/12/1998
1-1285 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen 14/1/1999
1-1286 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs wat betreft de administratieve geldboeten die kunnen worden opgelegd door de tuchtcommissie van de markt en de marktautoriteiten 14/1/1999
1-1287 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, voorzover het betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, en van het koninklijk besluit van 5 december 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 7/1/1999
1-1288 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 9/10/1997
1-1289 Wetsontwerp betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken 14/5/1997
1-1290 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger 16/12/1998
1-1291 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 12, en 19, ß 1, van de nieuwe gemeentewet 5/2/1998
1-1292 Wetsontwerp betreffende de exclusieve economische zone van BelgiŽ in de Noordzee 23/12/1998
1-1293 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ßß 2 en 3, van de Grondwet 1/3/1999
1-1294 Voorstel van resolutie betreffende het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten 1/3/1999
1-1295 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Argentijnse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 12 juni 1996 2/3/1999
1-1296 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 3/3/1999
1-1297 Wetsvoorstel betreffende de voorwaarden voor het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte Europese vogels 4/3/1999
1-1298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 4/3/1999
1-1299 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 10/3/1999
1-1300 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 20/1/1999