Dossiers (van 1-1101 tot 1-1200)

Nummer Titel Datum
1-1101 Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg 29/9/1998
1-1102 Wetsontwerp houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te GenŤve op 27 februari 1998 30/9/1998
1-1103 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van OekraÔne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kiev op 20 mei 1996 30/9/1998
1-1104 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 1/10/1998
1-1105 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten :
1. Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961
2. Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971
1/10/1998
1-1106 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk BelgiŽ betreffende het programma AIRBUS A330/A340, en met de Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Madrid op 26 juli 1995 2/10/1998
1-1107 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 1/10/1998
1-1108 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en MongoliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995 8/10/1998
1-1109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien 8/10/1998
1-1110 Wetsontwerp houdende instemming met het internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979 9/10/1998
1-1111 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 217 en invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/10/1998
1-1112 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 14/10/1998
1-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek 14/10/1998
1-1114 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 15/10/1998
1-1115 Wetsvoorstel strekkende om de rente op spaarrekeningen of spaarboekjes te berekenen op basis van de kalenderdagen 15/10/1998
1-1116 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op gelijke kansen voor vrouwen en mannen 16/10/1998
1-1117 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van Artikel IX van het tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) en met de bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995 19/10/1998
1-1118 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, ß1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 20/10/1998
1-1119 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 20/10/1998
1-1120 Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap 22/10/1998
1-1121 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 15/7/1998
1-1122 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 2/10/1998
1-1123 Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden 8/9/1998
1-1124 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen 4/9/1998
1-1125 Wetsontwerp tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 8/9/1998
1-1126 Wetsontwerp houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht 22/6/1998
1-1127 Wetsontwerp tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 15/7/1998
1-1128 Wetsontwerp tot bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 ter invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 29/7/1998
1-1129 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 29/10/1998
1-1130 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft 17/12/1997
1-1131 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 4/1/1996
1-1132 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring 13/7/1998
1-1133 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging 10/9/1997
1-1134 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging 10/9/1997
1-1135 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen 30/10/1998
1-1136 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen 30/10/1998
1-1137 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 3/11/1998
1-1138 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1į, van het Strafwetboek 5/11/1998
1-1139 Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons 6/11/1998
1-1140 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling betreffende de levensbeschouwelijk georiŽnteerde belasting 6/11/1998
1-1141 Wetsvoorstel tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht 6/11/1998
1-1142 Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen 6/11/1998
1-1143 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake de belangrijke internationale spoorlijnen (AGC), en met de Bijlagen I en II, gedaan te GenŤve op 31 mei 1985 6/11/1998
1-1144 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en bijbehorende voorzieningen (AGTC), en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te GenŤve op 1 februari 1991 6/11/1998
1-1145 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen van andere documenten van de Europese Commissie (april en mei 1998) 16/12/1998
1-1146 Voorstel van resolutie betreffende de samenstelling van het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas 10/11/1998
1-1147 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 10/11/1998
1-1148 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire ontwapening 10/11/1998
1-1149 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten in verband met de revalidatie 12/11/1998
1-1150 Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/11/1998
1-1151 Wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens 20/5/1998
1-1152 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 25/3/1998
1-1153 Wetsvoorstel houdende verbod voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales verder in onderaanbesteding te geven 16/11/1998
1-1154 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij verkiezingen 17/11/1998
1-1155 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 17/11/1998
1-1156 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten 19/11/1998
1-1157 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 19/11/1998
1-1158 Voorstel tot wijziging van artikel 57 van het Reglement van de Senaat 19/11/1998
1-1159 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997 20/11/1998
1-1160 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht met het oog op de instelling van een college van arbiters 12/11/1998
1-1161 Wetsontwerp tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiŽle instrumenten 14/7/1998
1-1162 Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 26/6/1998
1-1163 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen 12/5/1998
1-1164 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in BelgiŽ n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA) 26/11/1998
1-1165 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de uitsluiting van het recht op aftrek van BTW op maaltijd- en logieskosten 26/11/1998
1-1166 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 25/11/1998
1-1167 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg 26/11/1998
1-1168 Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenkomst over de Ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Brussel op 16 maart 1995 27/11/1998
1-1169 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 15/7/1998
1-1170 Wetsontwerp tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur 16/7/1998
1-1171 Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen 16/6/1998
1-1172 Wetsontwerp betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 15/7/1998
1-1173 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht 7/7/1998
1-1174 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid van attractie- en speeltoestellen 2/12/1998
1-1175 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 25/8/1998
1-1176 Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 35 en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering 15/6/1998
1-1177 Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 23/1/1998
1-1178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument ten einde de vestiging en de benaming van fabriekswinkels aan regels te onderwerpen 4/12/1998
1-1179 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen en het Protocol, ondertekend te Brussel op 29 maart 1994 4/12/1998
1-1180 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147ter zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
1-1181 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
1-1182 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
1-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
1-1184 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
1-1185 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resolutie betreffende het vierde amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds 9/12/1998
1-1186 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997 10/12/1998
1-1187 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 10/12/1998
1-1188 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 10/12/1998
1-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 10/12/1998
1-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/12/1998
1-1191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 10/12/1998
1-1192 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 13/7/1998
1-1193 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 17/8/1998
1-1194 Wetsontwerp ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ 29/7/1998
1-1195 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ 29/7/1998
1-1196 Wetsontwerp betreffende de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van BelgiŽ, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 12/11/1998
1-1197 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 23/6/1997
1-1198 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet 11/12/1998
1-1199 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg 14/12/1998
1-1200 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, gedaan te Montreal op 24 februari 1988 16/12/1998