Dossiers (van 1-101 tot 1-200)

Nummer Titel Datum
1-101 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 12/7/1995
1-102 Wetsvoorstel houdende verbod tot vliegen boven bepaalde gedeelten van het grondgebied van het Rijk 18/9/1995
1-103 Wetsvoorstel tot invoering van strafbepalingen voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigpiloten die de vluchtreglementering en -procedures niet in acht nemen 18/9/1995
1-104 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal 18/9/1995
1-105 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts 18/9/1995
1-106 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 21/9/1995
1-107 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van corruptie 21/9/1995
1-108 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 21/9/1995
1-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 21/9/1995
1-110 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 21/9/1995
1-111 Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 21/9/1995
1-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie 26/9/1995
1-113 Benoeming van een plaatsvervangend lid van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) 25/9/1995
1-114 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract 3/10/1995
1-115 Vervolging ten laste van een lid van de Senaat 12/7/1995
1-116 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide 4/10/1995
1-117 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 6/10/1995
1-118 Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters 6/10/1995
1-119 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comitť voor de Sport 6/10/1995
1-120 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit 10/10/1995
1-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis 10/10/1995
1-122 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 11/10/1995
1-123 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen 25/7/1995
1-124 Wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad 12/10/1995
1-125 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek 12/10/1995
1-126 Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens 12/10/1995
1-127 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/10/1995
1-128 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 17/10/1995
1-129 Beleidsnota van de Regering aan het Parlement in verband met de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van 1996 17/10/1995
1-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 17/10/1995
1-131 Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen 18/10/1995
1-132 Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld 18/10/1995
1-133 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten 19/10/1995
1-134 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat 20/10/1995
1-135 Voordracht van kandidaten voor een vacant ambt van Staatsraad (n) 30/10/1995
1-136 Voorstel van resolutie strekkende tot het openen van een breed maatschappelijk debat over de economische, maatschappelijke, culturele en democratische uitdagingen van de informatiemaatschappij en in het bijzonder van de informatiesnelweg 24/10/1995
1-137 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 12 en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vrijstelling van de onroerende voorheffing 25/10/1995
1-138 Wetsvoorstel ter bevordering van de tewerkstelling in de horecasector 25/10/1995
1-139 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet 25/10/1995
1-140 De intergouvernementele conferentie 1996 30/3/1995
1-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen 26/10/1995
1-142 Verzoekschriften 28/11/1995
1-143 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat 31/10/1995
1-144 Wetsvoorstel betreffende de levering aan het openbare net van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 31/10/1995
1-145 Voorstel van resolutie betreffende de volkerenmoord in Tibet 6/11/1995
1-146 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de achtste algemene verhoging der werkmiddelen van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank 6/11/1995
1-147 Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde 6/11/1995
1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
1-149 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 7/11/1995
1-150 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek GeorgiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 8/11/1995
1-151 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Algiers op 24 april 1991 8/11/1995
1-152 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991 8/11/1995
1-153 Wetsvoorstel tot oprichting van een Koninklijke School voor Bestuurskunde 8/11/1995
1-154 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeŽigendom 9/11/1995
1-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van anti-persoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen 9/11/1995
1-156 Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre 9/11/1995
1-157 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 10/11/1995
1-158 Wetsvoorstel strekkende om het algemeen belastingstelsel toe te passen op de dividenden die intercommunale verenigingen aan binnenlandse vennootschappen uitkeren 13/11/1995
1-159 Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten 16/10/1995
1-160 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 15 juli 1992 17/11/1995
1-161 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen 17/11/1995
1-162 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen 17/11/1995
1-163 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 20/11/1995
1-164 Voorstel van resolutie betreffende een wettelijk kader voor burgerwachtinitiatieven 20/11/1995
1-165 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 72 van de wet van 18 germinal jaar X (8 april 1802) betreffende de organisatie der erediensten 20/11/1995
1-166 Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid 20/11/1995
1-167 Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1996 13/10/1995
1-168 Voorstel tot wijziging van artikel 67 van het Reglement van de Senaat 22/11/1995
1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
1-172 Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden 23/11/1995
1-173 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 264, tweede lid, en 265, ß2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet 23/11/1995
1-174 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 23/11/1995
1-175 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1582, 1583 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek 23/11/1995
1-176 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek 23/11/1995
1-177 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 12, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 23/11/1995
1-178 Wetsvoorstel betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden 23/11/1995
1-179 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 173, ß1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met betrekking tot de opstelling van een uitrustingsprogramma voor de elektriciteitssector 23/11/1995
1-180 Benoeming van een plaatsvervangend lid van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) 30/11/1995
1-181 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ß5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 28/11/1995
1-182 Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het Reglement van de Senaat 29/11/1995
1-183 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening door de federale regering van de raamovereenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden 30/11/1995
1-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/1995
1-185 Herziening van artikel 41 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
30/11/1995
1-186 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS 30/11/1995
1-187 Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen 31/10/1995
1-188 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 31/10/1995
1-189 Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid 7/11/1995
1-190 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid tussen het ambt van lid van een parlementaire assemblťe en het ambt van lid van een federale, een gemeenschaps- of een gewestregering 1/12/1995
1-191 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 1/12/1995
1-192 Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (C.O.S.A.C. XIII), Madrid 7 november 1995 1/12/1995
1-193 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77ter, houdende oprichting van een Adviescomitť voor de bestudering van de bio-ethische problemen 5/12/1995
1-194 Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria 6/12/1995
1-195 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 6/12/1995
1-196 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 6/12/1995
1-197 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol ter vervollediging van artikel 3 van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Overeenkomst van 17 april 1946 inzake de exploitatie van het Luxemburgse spoorwegnet, ondertekend te Luxemburg op 2 december 1993 6/12/1995
1-198 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 7/12/1995
1-199 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 7/12/1995
1-200 Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen 7/12/1995