Dossiers (van 1-1001 tot 1-1100)

Nummer Titel Datum
1-1001 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, op 2 oktober 1997 20/5/1998
1-1002 Toepassing van artikel 15bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen :

Onderzoek van de brief van de heer Leman, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, met betrekking tot het Vlaams Blok
11/5/1998
1-1003 Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde 28/5/1998
1-1004 Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings 28/5/1998
1-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 8░, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 28/5/1998
1-1006 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van de belangenconflicten 28/5/1998
1-1007 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 6/9/1996
1-1008 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbar is voor overdracht of beslag.

2/6/1998
1-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, ž 1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/6/1998
1-1010 De invoering van de Euro
(Speciale EMU-Raad, Brussel, 1-2-3 mei 1998)
8/6/1998
1-1011 Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 17/9/1997
1-1012 Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen 17/9/1997
1-1013 Wetsontwerp houdende maatregelen aangaande de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van de binnenvaart 8/4/1998
1-1014 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 9/6/1998
1-1015 Wetsontwerp houdende
1░ instemming met en uitvoering van het Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969, en Bijlage, gedaan te Londen op 27 november 1992;
2░ wijziging van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969
10/6/1998
1-1016 Wetsontwerp houdende
1░ instemming met het Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag van 1971 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, gedaan te Londen op 27 november 1992;
2░ wijziging van de wet van 6 augustus 1993 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971 en van het Protocol bij dit Verdrag, opgemaakt te Londen op 19 november 1976
10/6/1998
1-1017 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Internationale Douaneraad betreffende het behoud van de zetel van de Wereld Douane Organisatie in Brussel, ondertekend te Brussel op 7 februari 1997 10/6/1998
1-1018 Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof 11/6/1998
1-1019 Interpretatie van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 11/5/1998
1-1020 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 11/6/1998
1-1021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen 11/6/1998
1-1022 Wetsontwerp betreffende de euro 27/4/1998
1-1023 Wetsontwerp betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 19/10/1995
1-1024 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (december 1997 en januari 1998) 12/6/1998
1-1025 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŔve op 3 mei 1996 17/6/1998
1-1026 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekra´ne, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 april 1997 18/6/1998
1-1027 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije;
2░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen;
3░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek;
ondertekend te Brussel op 16 december 1997
18/6/1998
1-1028 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek MoldaviŰ, anderzijds, gedaan te Brussel op 15 mei 1997 18/6/1998
1-1029 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 18/6/1998
1-1030 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 18/6/1998
1-1031 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 18/6/1998
1-1032 Wetsontwerp betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen 19/2/1998
1-1033 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek 19/2/1998
1-1034 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, en met de Bijlagen I en II ervan 23/6/1998
1-1035 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 23/6/1998
1-1036 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 23/6/1998
1-1037 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŰ en de Regering van Oekra´ne tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 23/6/1998
1-1038 De problematiek van de kinderarbeid 25/6/1998
1-1039 Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XVIIIe COSAC), Londen 18 en 19 mei 1998 6/7/1998
1-1040 Wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 25/6/1998
1-1041 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten 30/6/1998
1-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 2/7/1998
1-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek 2/7/1998
1-1044 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 19/2/1998
1-1045 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen 16/3/1998
1-1046 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 7/5/1998
1-1047 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 5/5/1998
1-1048 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten 5/5/1998
1-1049 Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken 8/5/1998
1-1050 Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken 8/5/1998
1-1051 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren 20/5/1998
1-1052 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (februari en maart 1998) 20/7/1998
1-1053 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997 6/7/1998
1-1054 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 6/7/1998
1-1055 Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft 13/11/1997
1-1056 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen voor de Wetgevende Kamers en het Europees Parlement 8/7/1998
1-1057 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen 8/7/1998
1-1058 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een concreet plan voor wereldwijde en totale nucleaire ontwapening 8/7/1998
1-1059 Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-Verzekeringen 26/5/1998
1-1060 Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 27/5/1998
1-1061 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging 14/5/1997
1-1062 Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen 13/7/1998
1-1063 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1░, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 14/7/1998
1-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit 15/7/1998
1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
1-1067 Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen 4/6/1998
1-1068 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 10/9/1997
1-1069 Herziening van titel III van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum

----------

Ontwerp van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet door invoeging van een artikel 39bis
10/9/1997
1-1070 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring 23/4/1998
1-1071 Wetsontwerp houdende wijziging van de wetten betreffende de veterinaire keuring 15/6/1998
1-1072 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 19/6/1998
1-1073 Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische Co÷peratie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 19/1/1998
1-1074 Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische Co÷peratie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 19/1/1998
1-1075 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 25/5/1998
1-1076 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 4/6/1998
1-1077 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen 13/1/1998
1-1078 Wetsontwerp tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek 19/1/1998
1-1079 Wetsontwerp betreffende de verzoeken tot uitlegging van de wetten door het Hof van Cassatie in het kader van een verzoek tot prejudicieel advies 31/10/1995
1-1080 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, ž 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek 17/11/1997
1-1081 Wetsontwerp tot omzetting van sommige bepalingen van de EG-richtlijn 93/104 van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd 28/5/1998
1-1082 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
1-1083 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
1-1084 Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat 8/11/1997
1-1085 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1383bis in het Burgerlijk Wetboek 28/7/1998
1-1086 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 3/8/1998
1-1087 Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983 3/8/1998
1-1088 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989 3/8/1998
1-1089 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 3/8/1998
1-1090 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 24 januari 1996 20/8/1998
1-1091 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde bij burgerlijke rechtspleging het beginsel van de verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria in te voegen in ons rechtsstelsel. 27/8/1998
1-1092 Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) 27/8/1998
1-1093 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŰn der erediensten 2/9/1998
1-1094 Wetsvoorstel tot oprichting van een Raadgevend ComitÚ voor het Ouderenbeleid 3/9/1998
1-1095 Verslag aan het Parlement van de staatssecretaris belast met de Ontwikkelingssamenwerking ter uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad - december 1996 9/7/1998
1-1096 Voorstel van resolutie inzake een globaal en ge´ntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming 15/9/1998
1-1097 Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen 16/9/1998
1-1098 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten 23/9/1998
1-1099 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders 23/9/1998
1-1100 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 28/9/1998