Dossiers (van 1-1 tot 1-100)

Nummer Titel Datum
1-1 Lijst van de senatoren 12/7/1995
1-2 Naam- en adreslijst 12/7/1995
1-3 Taalgroepen 12/7/1995
1-4 Politieke samenstelling 12/7/1995
1-5 Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen 27/6/1995
1-6 Commissies en afvaardigingen 12/7/1995
1-7 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige gemeenschapsdienst van jongeren 27/6/1995
1-8 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 27/6/1995
1-9 Wetsontwerp houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering 27/6/1995
1-10 Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag 27/6/1995
1-11 Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld 27/6/1995
1-12 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
1-13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
1-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren 27/6/1995
1-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat 27/6/1995
1-16 Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren 27/6/1995
1-17 Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier in strafzaken 27/6/1995
1-18 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek 27/6/1995
1-19 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de doodstraf 27/6/1995
1-20 Wetsontwerp houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening 27/6/1995
1-21 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 30ter in het Eerste Boek, hoofdstuk II, van het Strafwetboek 27/6/1995
1-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 27/6/1995
1-23 Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 27/6/1995
1-24 Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit 27/6/1995
1-25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 27/6/1995
1-26 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 27/6/1995
1-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspleging betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 27/6/1995
1-28 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkbesturen 27/6/1995
1-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie, met het oog op de invoering van de beginseltoestemming 27/6/1995
1-30 Wetsvoorstel houdende de verzekering tegen schade ingevolge overstroming en aardbeving 27/6/1995
1-31 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 27/6/1995
1-32 Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven 29/6/1995
1-33 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968 29/6/1995
1-34 Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŰindiging 29/6/1995
1-35 Wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen betreffende de opening, de overdracht en de fusie van apotheken 29/6/1995
1-36 Wetsvoorstel strekkende tot verzwaring van de straffen voor misdrijven tegen jongeren en bejaarden en tot invoering van strengere voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die ge´nterneerd zijn krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij 27/6/1995
1-37 Wetsvoorstel inzake sommige aspecten van de bioethiek 29/6/1995
1-38 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeŰigendom 3/7/1995
1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
1-40 Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling 7/7/1995
1-41 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Strafwetboek 5/7/1995
1-42 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen 5/7/1995
1-43 Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties 5/7/1995
1-44 Wetsvoorstel tot aanpassing van de pensioenen van de zelfstandigen aan de evolutie van het algemeen welzijn 5/7/1995
1-45 Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 5/7/1995
1-46 Wetsvoorstel waarbij de toekenning van kinderbijslag afhankelijk wordt gesteld van het feit dat het kind daadwerkelijk regelmatig de lessen volgt in een onderwijsinstelling of een opleidingscentrum of aanwezig is op de plaats waar het in de leer is 5/7/1995
1-47 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 267 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming met betrekking tot de hefwerktuigen 5/7/1995
1-48 Wetsvoorstel betreffende de "closed shop" en andere aantastingen van de vrijheid om zich al dan niet aan te sluiten bij een werknemersorganisatie 5/7/1995
1-49 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 7/7/1995
1-50 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 7/7/1995
1-51 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken 7/7/1995
1-52 Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie 10/7/1995
1-53 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering 12/7/1995
1-54 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de nieuwe gemeentewet teneinde de burgemeester door de gemeenteraad te laten verkiezen 10/7/1995
1-55 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 12/7/1995
1-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 13/7/1995
1-57 Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind 13/7/1995
1-58 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 13/7/1995
1-59 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/7/1995
1-60 Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
1-61 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
1-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds 13/7/1995
1-63 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in verband met het onderhoudsgeld 13/7/1995
1-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet 13/7/1995
1-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 13/7/1995
1-66 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
1-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
1-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
1-69 Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in BelgiŰ vestigen 13/7/1995
1-70 Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/7/1995
1-71 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 13/7/1995
1-72 Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden 13/7/1995
1-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŰ en zijn deelstaten in de Europese Unie 13/7/1995
1-74 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 13/7/1995
1-75 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 13/7/1995
1-76 Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers 13/7/1995
1-77 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 13/7/1995
1-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
1-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
1-80 Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden 13/7/1995
1-81 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 13/7/1995
1-82 Beslissingen van de Parlementaire overlegcommissie 10/7/1995
1-83 Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de gewone zitting 1997-1998 14/11/1996
1-84 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 12/7/1995
1-85 Wetsvoorstel tot bestraffing van feiten die ertoe strekken de toepassing van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking te belemmeren 18/7/1995
1-86 Voorstel van resolutie betreffende de uiteindelijke afschaffing van de ministeriŰle kabinetten 20/7/1995
1-87 Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid 25/7/1995
1-88 Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten 2/8/1995
1-89 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26, ž3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 8/8/1995
1-90 Wetsvoorstel tot afschaffing van het bijzonder stelsel van voorlopige hechtenis inzake douane en accijnzen 8/8/1995
1-91 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 28/8/1995
1-92 Wetsvoorstel inzake het taalgebruik op de identiteitskaarten 30/8/1995
1-93 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken 30/8/1995
1-94 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 1/9/1995
1-95 Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden 1/9/1995
1-96 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1995
1-97 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering inzake ambtshalve veroordeling tot schadevergoeding 7/9/1995
1-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 18/9/1995
1-99 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) 18/9/1995
1-100 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 12/7/1995