S. 5-2232 Dossierfiche K. 53-3201

Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
Wouter Beke    Philippe Mahoux    Bert Anciaux    Christine Defraigne    Martine Taelman    Marcel Cheron    Freya Piryns    Francis Delpérée   

vestigen van een bedrijf
vergoeding
jongere
radiouitzending
werkverandering
sociale voorzieningen
dienst voor arbeidsbemiddeling
toerisme
audiovisueel programma
verdeling van de bevoegdheden
invaliditeitsverzekering
organisatie van de gezondheid
Grondwettelijk Hof (België)
sociale bijdrage
grootwarenhuis
gezinsuitkering
strafprocedure
telecommunicatie
televisie
huurovereenkomst
werkloze
vervoer over binnenwateren
oudere werknemer
werknemer met een beperking
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
energiedistributie
onteigening
ambtenaar
beroepsmigratie
landbouwbeleid
technische keuring
wegverkeer
gevangenisstraf
leerlingenselectie
verhouding land-regio
gezondheidsverzorging
VN-conventie
bejaarde
eerste betrekking
verkeersveiligheid
filmproductie
remgeld
Federaal Dienstencentrum
zelfstandigheid van gehandicapten
opwarming van het klimaat
ziekenhuis
energieprijs
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ziekteverzekering
rechtsbijstand
klimaatsverandering
gerechtelijke vervolging
sociaal achtergestelde groep
algemene geneeskunde
technische norm
informatiemaatschappij
ramp door menselijk toedoen
overheidsapparaat
binnenvaart
industriebeleid
vereniging van lagere overheden
zorg voor ouderen
palliatieve zorg
verhuur van onroerend goed
assistentschap
herintreding
internationaal recht-intern recht
bebakening
gewesten en gemeenschappen van België
verkeersopleiding
natuurramp
toegang tot het beroepsleven
rechtsvordering
statuut van de ambtenaar
Rampenfonds
gasdistributie
vormingsverlof
doorvoer
sport
bevoegdheidsoverdracht
economisch beleid
vermindering van gasemissie
tewerkgestelde werkloze
afval
jeugdcriminaliteit
gehandicapte
arbeidsmarkt
openbaar ministerie
werkvergunning
gewestvorming
spoorwegnet
censuur
veestapel
adoptie
elektriciteitsvoorziening
loopbaanonderbreking
hygiëneonderwijs
moederschapsuitkering
cultuurbeleid
voltrekking van de straf
faciliteiten voor gehandicapten
audiovisueel document
werkgelegenheidsbevordering
paramedisch beroep
provincie
snelheidsvoorschriften
landbouwcatastrofe
tijdelijk werk
dokter
openbare veiligheid
migrerende werknemer
pachtcontract
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
slachtofferhulp
duurzame mobiliteit
recht van vestiging
beroepsopleiding
audiovisuele industrie
huisvesting
leerjongen
zeevisserij
thuisverzorging
werkloosheidsbestrijding
institutionele hervorming
automobiel
goederenvervoer
wegenbouw
beroep in de gezondheidszorg
sociale economie
tandarts

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2232/1 5-2232/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 25/7/2013
5-2232/2 5-2232/2 (PDF) Bijlage 5/8/2013
5-2232/3 5-2232/3 (PDF) Advies van de Raad van State 10/9/2013
5-2232/4 5-2232/4 (PDF) Amendementen 13/11/2013
5-2232/5 5-2232/5 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
5-2232/6 5-2232/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/11/2013
5-2232/7 5-2232/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/11/2013
K. 53-3201/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3201/2 Amendementen 4/12/2013
K. 53-3201/3 Amendement 6/12/2013
K. 53-3201/4 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3201/5 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3201/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 18/12/2013
K. 53-3201/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  [S1] Behandeling door Senaat
24/7/2013   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
24/7/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/7/2013   Indiening Doc. 5-2232/1 5-2232/1 (PDF)
10/9/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 53.932/AV van 27 augustus 2013
Doc. 5-2232/3 5-2232/3 (PDF)
17/9/2013   Inoverwegingneming
17/9/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
27/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-127 Hand. 5-127 (PDF)
27/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-127 Hand. 5-127 (PDF)
27/11/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
27/11/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-2232/7 5-2232/7 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/9/2013   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Dirk Claes
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Wouter Beke
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Martine Taelman
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
8/11/2013   Inschrijving op agenda
8/11/2013   Bespreking
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-5/o0)
19/11/2013   Aanneming na amendering
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Lezing van het verslag
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3201/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3201/4
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 122-123
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 123-124
Doc. K. 53-3201/7
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8641-8659)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 5/11/2013, 6/11/2013, 8/11/2013, 12/11/2013, 13/11/2013, 19/11/2013, 26/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8641-8659