S. 5-2218 Dossierfiche K. 53-2891

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
kosten van geneesmiddelen
inkomstenbelasting
ontslag
alcoholhoudende drank
opheffing van de zaak
beleggingsmaatschappij
sociale bijdrage
EU-steun
gezinsuitkering
bijkomend voordeel
geneesmiddel
verhuurbedrijf
benzine
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
loonpremie
verjaring van de vordering
bank
steun aan de landbouw
vervangende brandstof
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
accijns
ziekteverzekering
burgerluchtvaart
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
belasting op inkomsten uit kapitaal
studietoelage
collectief ontslag
binnenvaart
kredietinstelling
zondagswerk
medisch en chirurgisch materiaal
balans
kosten voor gezondheidszorg
sociaal recht
belastingfraude
varend en vliegend personeel
akkoordprocedure
belastingaftrek
kleine en middelgrote onderneming
strafsanctie
armoede
delegatie van bevoegdheid
Nationale Arbeidsraad
generiek geneesmiddel
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
loonkosten
financiering
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
beroepsvereniging
pensioenregeling
gasolie
gemengd bedrijf
BTW
kalfkoe
conjuncturele werkloosheid
adoptie
arbeidsrecht
meubelindustrie
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
collectieve arbeidsovereenkomst
bankdeposito
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
advocaat
belastingaangifte
rentesubsidie
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
boekensector
overtreding
aardolie
eenoudergezin
buitengewone belasting
paritair comitť
pensioenfonds
verzekeringsmaatschappij
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
administratieve sanctie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2891/1 Wetsontwerp 19/6/2013
K. 53-2891/2 Amendement 2/7/2013
K. 53-2891/3 Amendementen 3/7/2013
K. 53-2891/4 Amendementen 8/7/2013
K. 53-2891/5 Amendementen 9/7/2013
K. 53-2891/6 Advies van de Raad van State 15/7/2013
K. 53-2891/7 Verslag namens de commissie 15/7/2013
K. 53-2891/8 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2013
K. 53-2891/9 Advies van de Raad van State 16/7/2013
K. 53-2891/10 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 16/7/2013
K. 53-2891/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2218/1 5-2218/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2218/2 5-2218/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2218/3 5-2218/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2218/4 5-2218/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2891/1
3/7/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 154 Bijlage, 04/07/2013, p. 9
8/7/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 155 Bijlage 10/07/2013, p. 8
15/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2891/7
15/7/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2891/6
16/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 56-92
16/7/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2891/9
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 127-129
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-49/o0)
Integraal verslag nr. 157, p. 129-130
Doc. K. 53-2891/11
17/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Ahmed Laaouej
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
16/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
16/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Monica De Coninck,
minister van Werk
16/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-25/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Ahmed Laaouej
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2013   Bekendmaking (48270-48288)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/7/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 5 23/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 20 21/10/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 1/8/2013 , blz 48270-48288

Kruispuntbank van de wetgeving