S. 5-2169 Dossierfiche K. 53-2853

Ontwerp van programmawet
Regering E. Di Rupo I  

speculatiekapitaal
schuldvordering
concurrentievermogen
beleggingsmaatschappij
cumulatie van inkomsten
chronische ziekte
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
gezinsuitkering
strafprocedure
arbeidsongevallenverzekering
geneesmiddel
zwartwerk
voogdijschap
huurovereenkomst
uitkering aan nabestaanden
OCMW
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
cumuleren van pensioenen
economische steun
kind
minderjarigheid
politie
tabak
medische diagnose
militair personeel
migrant
EU-programma
elektrische energie
windenergie
accijns
liquidatie van een onderneming
ziekteverzekering
overheidssteun
vrij verkeer van personen
sociale uitkering
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
belasting op inkomsten uit kapitaal
illegale migratie
medisch en chirurgisch materiaal
asielzoeker
registratierecht
verblijfsrecht
belastingaftrek
kapitaalvermeerdering
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
Nationale Loterij
gemeentepolitie
kleine en middelgrote onderneming
bestedingen voor gezondheid
oprichting van een onderneming
pensioenvoorwaarden
werkloosheidsverzekering
Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
internet
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
werkvergunning
vervroegd pensioen
pensioenregeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
sociale bijstand
fraude
belasting van natuurlijke personen
farmaceutische industrie
aandeel
programmawet
belastingontheffing
politiek asiel
EU-onderdaan
offshore-installatie
minimumbestaansinkomen
gecombineerd vervoer
migrerende werknemer
burgerpersoneel
pensioenfonds
betaalde vakantie
dierenziekte
bevruchting in vitro
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2853/1 Wetsontwerp 3/6/2013
K. 53-2853/2 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 6/6/2013
K. 53-2853/3 Amendementen 10/6/2013
K. 53-2853/5 Amendementen 11/6/2013
K. 53-2853/7 Amendementen 11/6/2013
K. 53-2853/6 Amendementen 12/6/2013
K. 53-2853/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 13/6/2013
K. 53-2853/9 Verslag namens de commissie 17/6/2013
K. 53-2853/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 18/6/2013
K. 53-2853/10 Amendementen 18/6/2013
K. 53-2853/11 Verslag namens de commissie 18/6/2013
K. 53-2853/12 Amendementen ingediend in de commissie 19/6/2013
K. 53-2853/13 Amendementen 19/6/2013
K. 53-2853/14 Verslag namens de commissie 21/6/2013
K. 53-2853/15 Verslag namens de commissie 24/6/2013
K. 53-2853/16 Verslag namens de commissie 24/6/2013
K. 53-2853/17 Verslag namens de commissie 24/6/2013
K. 53-2853/18 Tekst aangenomen door de commissies 24/6/2013
5-2169/2 5-2169/2 (PDF) Amendementen 25/6/2013
K. 53-2853/19 Erratum 25/6/2013
5-2169/1 5-2169/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/6/2013
5-2169/3 5-2169/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2013
5-2169/4 5-2169/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2013
5-2169/5 5-2169/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2013
5-2169/6 5-2169/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 27/6/2013
K. 53-2853/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2013
5-2169/7 5-2169/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2853/1
18/6/2013   Aanneming door de commissies (geamendeerd)
19/6/2013   Terugzending naar de commissie
Integraal verslag nr. 149, p. 1-2
24/6/2013   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2853/18
25/6/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
25/6/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/6/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 2-41
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-47/o0)
Integraal verslag nr. 152, p. 3
Doc. K. 53-2853/20
27/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
6/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/6/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Leona DetiŤge
25/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
25/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
25/6/2013   Bespreking
27/6/2013   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/6/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
25/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
25/6/2013   Bespreking
27/6/2013   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/6/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
25/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
25/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit
25/6/2013   Bespreking
27/6/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/6/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2169/1 5-2169/1 (PDF)
27/6/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-18/o0) Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
Doc. 5-2169/7 5-2169/7 (PDF)
27/6/2013   Verzending naar commissie
27/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
27/6/2013   Bespreking
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
27/6/2013   Aanneming zonder amendering
27/6/2013   Lezing van het verslag
27/6/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Ahmed Laaouej is goedgekeurd met 13 tegen 3 stemmen
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
27/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
27/6/2013   Bespreking
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
27/6/2013   Aanneming zonder amendering
27/6/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag werd goedgekeurd met 10 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
27/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Leona DetiŤge
27/6/2013   Bespreking
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
27/6/2013   Aanneming zonder amendering
27/6/2013   Lezing van het verslag
27/6/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag werd goedgekeurd met 10 stemmen bij 3 onthoudingen
27/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2013   Bekendmaking (41480-41504)
17/12/2013   Erratum (99131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/6/2013, 27/6/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/6/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/6/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/6/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/6/2013 5 2/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/6/2013 20 17/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/6/2013 1/7/2013, blz 41480-41504
Errata
Op 17/12/2013, blz 99131