S. 5-2000 Dossierfiche K. 53-2556

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II
Regering E. Di Rupo I  

administratieve procedure
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
illegale migratie
asielrecht
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
rechtsvordering
administratieve formaliteit
toegang tot de rechtspleging
politiek asiel
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2556/1 Wetsontwerp 11/12/2012
K. 53-2556/2 Amendementen 5/2/2013
K. 53-2556/3 Verslag namens de commissie 19/2/2013
K. 53-2556/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2013
K. 53-2556/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2013
5-2000/1 5-2000/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/3/2013
5-2000/2 5-2000/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2013
5-2000/3 5-2000/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2556/1
19/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2555/4
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 72-91 + p. 100-102
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-9/o12)
Integraal verslag nr. 133, p. 102
Doc. K. 53-2556/5
28/2/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Overzending Doc. 5-2000/1 5-2000/1 (PDF)
1/3/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/4/2013   Inschrijving op agenda
25/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-99 Hand. 5-99 (PDF)
25/4/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-99 Hand. 5-99 (PDF)
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o9) Hand. 5-99 Hand. 5-99 (PDF)
Doc. 5-2000/3 5-2000/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/3/2013   Verzending naar commissie
28/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
28/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
28/3/2013   Bespreking
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
28/3/2013   Aanneming zonder amendering
28/3/2013   Vertrouwen rapporteur
25/4/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
8/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2013   Bekendmaking (55776-55781)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2013 22/8/2013, blz 55776-55781