S. 5-1565 Dossierfiche K. 53-2286

Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft
Francis Delpérée    Dirk Claes    Philippe Moureaux    Bert Anciaux    Christine Defraigne    Bart Tommelein    Marcel Cheron    Freya Piryns   

beroep tot nietigverklaring
Vlaams Gewest
klacht inzake bestuurlijke geschillen
regionaal parlement
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
administratieve rechtspraak
benoemingsbevoegdheid
institutionele hervorming
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1565/1 5-1565/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 4/4/2012
5-1565/2 5-1565/2 (PDF) Advies van de Raad van State 15/5/2012
5-1565/3 5-1565/3 (PDF) Amendementen 5/6/2012
5-1565/4 5-1565/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
5-1565/5 5-1565/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-2286/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2012
K. 53-2286/2 Amendementen 26/6/2012
K. 53-2286/3 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2286/4 Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2012
K. 53-2286/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 12/7/2012
K. 53-2286/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2012   Indiening Doc. 5-1565/1 5-1565/1 (PDF)
5/4/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1565/2 5-1565/2 (PDF)
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
19/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
19/6/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-16/o0)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Armand De Decker, Wouter Beke
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Inleidende uiteenzetting
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Niet behandeld
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Bespreking
5/6/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-5/o0)
5/6/2012   Aanneming na amendering
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1565/4 5-1565/4 (PDF)
18/6/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1565/5 5-1565/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2286/1
28/6/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 95, p. 74-76
9/7/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2284/3
12/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 97, p. 2-59 + nr. 98, p. 1-128
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 82-89
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-42/o0)
Integraal verslag nr. 100, p. 89-90
Doc. K. 53-2286/6
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49256-49259)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/6/2012, 21/6/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/5/2012, 15/5/2012, 5/6/2012, 18/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/7/2012, 13/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012, blz 49256-49259