S. 4-739 Dossierfiche K. 52-1012

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering Y. Leterme I  

programmawet
BTW
gedelegeerde wetgeving
radiouitzending
televisie
accijns
butaan
plezierboot
motorbrandstof
brandstof
benzine
loodvrije benzine
gasolie
propaan
heffing op brandstoffen
elektrische energie
bankcontrole
financiŽle controle
financieel beheer
financieel instrument
geldmarkt
nationale uitvoeringsmaatregel
beleggingsmaatschappij
kredietinstelling
Deposito- en Consignatiekas
Europese Economische Ruimte
autoverzekering
verplichte verzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
richtlijn (EU)
vluchtmisdrijf
verzekeringsmaatschappij
invoer (EU)
filiaal
schadeverzekering
verzekeringsovereenkomst
natuurramp
pensioenregeling
postdienst
ziekenhuisopname
ziekenhuis
rechten van de zieke
dokter
tuchtprocedure
beroep in de gezondheidszorg
gezondheidsverzorging
rechtsmiddel
ziekteverzekering
zuurstof
kosten voor gezondheidszorg
bestedingen voor gezondheid
kosten van geneesmiddelen
geneesmiddel
inspectie van geneesmiddelen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
onderlinge beroepsovereenkomst
bijkomend voordeel
sociale bijdrage
loon
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
gezinsuitkering
toepassing van de wet
delegatie van bevoegdheid
arbeidsongeschiktheid
herintreding
schuldvordering
schuld
notaris
beslag op bezittingen
sociale zekerheid
auteursrecht
faciliteiten voor gehandicapten
gehandicapte
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten
intellectuele eigendom
informatiemaatschappij
reproductie
gegevensbank
gegevensbescherming
strafsanctie
beroepsorde
stedenbouwkundig beroep
balans
boekhouder
boekhouding
administratieve formaliteit
facturering
opslag van gegevens
zelfstandig beroep
gelijke behandeling van man en vrouw
arbeidsongevallenverzekering
uitkering bij overlijden
rente
dood
sectoriŽle overeenkomst
arbeidsduur
wettige arbeidsduur
overuur
bouwnijverheid
werkgelegenheidsbevordering
schepping van werkgelegenheid
jeugdige werknemer
aanwerving
jongerenarbeid
fonds voor bestaanszekerheid
vakbond
burgerluchtvaart
luchthaven
arbeidscontract
collectieve arbeidsovereenkomst
dochteronderneming
personeelsstatuut
maatschappelijke positie
ambtenarenvakbond
beveiliging en bewaking
terrorisme
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
vonnis
burgerlijke rechtsvordering
adoptie
internationale adoptie
adoptierecht
internationaal privaatrecht
gemeenschappen van BelgiŽ
jurisdictiebevoegdheid
vennootschapsrecht
transnationale onderneming
buitenlandse onderneming
fusie van ondernemingen
internationale fusie
bedrijfsbeheer
commerciŽle rechtspraak
kapitaalvennootschap
maatschappelijk kapitaal
oprichting van een maatschappij
naamloze vennootschap
Europese vennootschap
gerechtelijk onderzoek
stalking (belaging)
gerechtelijk vooronderzoek
strafprocedure
telefoon- en briefgeheim
opschorting van de straf
gerechtelijke achterstand
rechtsvordering
verwarming
elektriciteitsvoorziening
gasdistributie
aardgas
gasleiding
elektrische industrie
gasindustrie
vrije concurrentie
machtspositie
maximumprijs
prijsregeling
energieprijs
vervoer per pijpleiding
strategische reserve
opslag van koolwaterstoffen
minimumvoorraad
buffervoorraad
CREG
aardolieproduct
loonpremie
financieel toezicht
pensioenfonds
uitzondering op het auteursrecht
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1012/1 Wetsontwerp 20/3/2008
K. 52-1012/2 Amendementen ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1012/3 Amendement ingediend in de commissie 8/4/2008
K. 52-1012/4 Amendementen ingediend in de commissie 15/4/2008
K. 52-1012/5 Verslag namens de commissie 16/4/2008
K. 52-1012/6 Amendementen ingediend in de commissie 16/4/2008
K. 52-1012/7 Verslag namens de commissie 21/4/2008
K. 52-1012/8 Verslag namens de commissie 21/4/2008
K. 52-1012/9 Amendement 22/4/2008
K. 52-1012/10 Verslag namens de commissie 25/4/2008
K. 52-1012/11 Verslag namens de commissie 28/4/2008
K. 52-1012/12 Tekst verbeterd door de commissies 28/4/2008
K. 52-1012/13 Verslag namens de commissie 29/4/2008
K. 52-1012/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 8/5/2008
K. 52-1012/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2008
4-739/1 4-739/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/5/2008
4-739/2 4-739/2 (PDF) Amendementen 21/5/2008
4-739/3 4-739/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2008
4-739/5 4-739/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/5/2008
4-739/4 4-739/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/2008
4-739/6 4-739/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/5/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2008   Indiening Doc. K. 52-1012/1
28/4/2008   Aanneming door de commissies (verbeterd) Doc. K. 52-1012/12
30/4/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 36, p. 2-88 + p. 98-103
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-16/o30)
Integraal verslag nr. 36, p. 103-104
Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Aanneming zonder amendering Doc. K. 52-1012/15
17/4/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/5 4-82/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/4/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anke Van dermeersch
30/4/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
9/5/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/5/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-739/1 4-739/1 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
14/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Inschrijving op agenda
29/5/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
29/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-22/o0) Hand. 4-32 Hand. 4-32 (PDF)
Doc. 4-739/6 4-739/6 (PDF)
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anke Van dermeersch
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
21/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-739/3 4-739/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-739/5 4-739/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
21/5/2008   Bespreking
21/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
21/5/2008   Aanneming zonder amendering
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-739/4 4-739/4 (PDF)
29/5/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30529-30561)
16/7/2008   Erratum (37137)
30/7/2008   Erratum (40212)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/4/2008, 7/5/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/5/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 27/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/5/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/5/2008 5 14/5/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/5/2008 20 3/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2008 16/6/2008, blz 30529-30561
Errata
Op 16/7/2008, blz 37137
Op 30/7/2008, blz 40212