S. 4-1721 Dossierfiche K. 52-2423

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

programmawet
luchthaven
lawaai
hinder
bemiddelaar
consumentenvoorlichting
luchtverkeer
luchtvervoer
verslag over de werkzaamheden
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
vervoer per spoor
reizigersvervoer
gebruiker van transportfaciliteiten
Rijksregister van de natuurlijke personen
rijbewijs
registratie van een voertuig
parafiscale heffing
gegevensverwerking
elektronisch document
administratieve formaliteit
nationale uitvoeringsmaatregel
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
non-proliferatie van kernwapens
overheidsapparaat
eHealth-platform
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
politiek asiel
illegale migratie
toegang tot het arbeidsproces
sociale integratie
maatschappelijk werker
OCMW
sociale bijstand
sociale voorzieningen
namaak
auteursrecht
intellectuele eigendom
gerechtelijke vervolging
strafprocedure
beslag op bezittingen
beroep in het douanewezen
prijsbeleid
vaststelling van de prijzen
pensioenregeling
personeel
toegang tot het beroepsleven
brandbestrijding
politie
administratieve procedure
administratieve sanctie
beveiliging en bewaking
verkeersveiligheid
datatransmissie
wegvervoer
privťdetective
ambtenaar
gemeente
ministerie
eerste hulp
telefoon
mobiliteit van arbeidskrachten
zelfstandig beroep
kleine en middelgrote onderneming
beroepskwalificatie
schoolexamen
toepassing van informatica
detailhandel
openbare werken
financieel verlies
vergoeding
handelsverrichting
kinderoppas
handelsrecht
intellectueel
dienstverrichting
magistraat
beroepsorganisatie
krediet
faillissement
bedrijfsfinanciering
aansprakelijkheid
Kruispuntbank van Ondernemingen
Register van vervangende ondernemers
economische activiteit
tijdelijk werk
ondernemingsloket
ondernemer
arbeidscontract
sociale zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
arbeidsinspectie
zwartwerk
sociale bijdrage
aanvullend pensioen
ziekteverzekering
Fonds voor de Beroepsziekten
schenking
beroepsziekte
geregistreerd samenwonen
ongehuwd samenleven
gezinsuitkering
minimumbestaansinkomen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
invaliditeitsverzekering
medisch onderzoek
arbeidsongeschiktheid
arbeidsgeneeskunde
besluit
gedelegeerde wetgeving
werkverandering
werknemer in loondienst
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
financiering
paritair comitť
collectieve arbeidsovereenkomst
registratie van maatschappij
zeevisserij
regeringscommissaris
fonds voor bestaanszekerheid
overuur
bouwnijverheid
gepensioneerde
arbeid
Internationale Arbeidsorganisatie
EU-recht - nationaal recht
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
vrouwenarbeid
mijnwerker
arbeidsrecht
Maribel
algemene kosten
arbeidsbezoldiging
onderneming in moeilijkheden
overheidsbedrijf
non-profitsector
vervroegd pensioen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
anciŽnniteit
ontslagpremie
collectief ontslag
anticrisisplan
industriŽle herstructurering
werkgever
werkplek
tabak
nicotineverslaving
Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenvoorwaarden
wettekst
bejaarde
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Pensioendienst voor de overheidssector
arbeidsongevallenverzekering
begrotingsfonds
uitkering aan nabestaanden
vergoedingspensioen
instelling van openbaar nut
asielzoeker
gedetacheerd werknemer
gendermainstreaming
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2423/1 Wetsontwerp 11/2/2010
K. 52-2423/2 Amendementen ingediend in de commissie 2/3/2010
K. 52-2423/3 Amendementen ingediend in de commissie 3/3/2010
K. 52-2423/4 Amendementen ingediend in de commissie 3/3/2010
K. 52-2423/5 Amendementen ingediend in de commissie 3/3/2010
K. 52-2423/6 Amendementen ingediend in de commissie 9/3/2010
K. 52-2423/7 Amendement ingediend in de commissie 10/3/2010
K. 52-2423/8 Verslag namens de commissie 12/3/2010
K. 52-2423/9 Verslag namens de commissie 16/3/2010
K. 52-2423/10 Verslag namens de commissie 18/3/2010
K. 52-2423/11 Verslag namens de commissie 18/3/2010
K. 52-2423/12 Verslag namens de commissie 19/3/2010
K. 52-2423/13 Verslag namens de commissie 19/3/2010
K. 52-2423/14 Tekst aangenomen door de commissies 19/3/2010
K. 52-2423/15 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 24/3/2010
K. 52-2423/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1721/1 4-1721/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2423/1
16/3/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/3/2010   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-2423/14
24/3/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 36-55 en 70-72
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+74/-24/o19)
Integraal verslag nr. 149, p. 72
Hand. 4-117 Hand. 4-117 (PDF)
Doc. K. 52-2423/16
25/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
4/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/28 4-82/28 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/3/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/3/2010   Bespreking
23/3/2010   Inschrijving op agenda
23/3/2010   Bespreking
23/3/2010   Einde behandeling
24/3/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
24/3/2010   Bespreking
24/3/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1721/1 4-1721/1 (PDF)
1/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2010   Bekendmaking (25776-25801)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/3/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/3/2010, 23/3/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 5 31/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/3/2010 0 31/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2010 10/5/2010, blz 25776-25801