S. 4-1250 Dossierfiche K. 52-1786

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering H. Van Rompuy I  

programmawet
autobus
EU-recht
vervoersvergunning
bestuurder
aansprakelijkheid
civiele aansprakelijkheid
veiligheid van het vervoer
verkeersveiligheid
reizigersvervoer
groepsreis
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
marktliberalisatie
goederenvervoer
vervoer per spoor
ongeval bij het vervoer
beroep in de binnenscheepvaart
nationale uitvoeringsmaatregel
binnenvaart
vaarbewijs
verzamelen van gegevens
pendel
vervoersstatistiek
officiŽle statistiek
bijkomend voordeel
beslag op bezittingen
belastingadministratie
officieel document
erfrecht
bankdeposito
erfenis
sterftecijfer
notaris
organisatie zonder winstoogmerk
administratieve formaliteit
toegang tot de informatie
elektronische overheid
gegevensbank
elektronisch document
beroepsorde
eerbiediging van het privť-leven
huwelijksrecht
delegatie van bevoegdheid
eigendomsverkrijging
hypotheek
onroerend eigendom
internet
belastingaftrek
digitale kloof
belasting der niet-verblijfhouders
belasting van natuurlijke personen
informatica
privť-gebruik computer
informatiemaatschappij
minimumbestaansinkomen
gegevensverwerkende installatie
belastingontheffing
bewustmaking van de burgers
steun aan ondernemingen
beveiliging en bewaking
diefstal
misdaadbestrijding
vennootschapsbelasting
eigendomsdelict
veiligheidsinrichting
boot
belasting op de meerwaarde
investering
bouwnijverheid
overheidsopdracht voor werken
overheidscontract
gezondheid op het werk
arbeidsveiligheid
gelijke behandeling
moederschapsuitkering
zwangerschapsverlof
moederschap
arbeidsongeval
adoptie
arbeidsongevallenverzekering
aangenomen kind
arbeidscontract
werk op afstand
Nationale Arbeidsraad
alcoholisme
collectieve arbeidsovereenkomst
arbeidsreglement
verdovend middel
drugverslaving
Zilverfonds
werkgelegenheidsbevordering
begrotingsfonds
werkloosheidsbestrijding
bijscholing
industriŽle herstructurering
herintreding
oudere werknemer
vergrijzing van de bevolking
rechtsbijstand
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
vrijwilligerswerk
vergoedingen en onkosten
beroepsziekte
onbetaald werk
baggeren
sociale zekerheid
terminologie
sociale bijdrage
loonbelasting
onderzoeker
wetenschappelijk beroep
fiscale stimulans
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
opheffing van de zaak
faillissement
ontslagpremie
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
schuldvordering
verjaring van de vordering
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
politie
gemeentepolitie
administratieve sanctie
datatransmissie
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
schuldenlast
bescherming van de consument
kwalitatieve analyse
contract
governance
bestuurlijke verantwoordelijkheid
openbare instelling
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
verplegend personeel
beroep in de gezondheidszorg
toepassing van de wet
besluit
beroepsvereniging
ziekteverzekering
thuisverzorging
hormoon
veeteelt
vlees
monsterneming
geldboete
huisdier
welzijn van dieren
dierenbescherming
zwarte handel
Financial Services and Markets Authority
particuliere verzekering
levensverzekering
pensioenregeling
verzekeringsmaatschappij
bedrijfsbeheer
aanvullend pensioen
Rijksdienst voor Pensioenen
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden
Europees Sociaal Handvest
bejaarde
EU-onderdaan
correspondentie
postdienst
gedelegeerde wetgeving
herverdeling van het inkomen
ondernemingsdirecteur
huisvesting
zelfstandig beroep
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
financiering
Belnet
telecommunicatiemateriaal
informatietechnologie
archief
auteursrecht
muziek
audiovisuele piraterij
literaire en artistieke eigendom
wetenschappelijk onderzoek
reproductie
onderwijsinstelling
meetapparaat
metrologie
maten en gewichten
concurrentie
concurrentiebeleid
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de Mededinging
ambtenaar
onverenigbaarheid
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
prijsvorming
universele dienst
prijsbeleid
Proximus
winstdeling voor werknemers
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
economische analyse
energievoorziening
handelsarbitrage
elektriciteitsvoorziening
energiedistributie
gasdistributie
aardgas
energie-industrie
economische planning
energiebeleid
energieproductie
regularisatie van de markt
energiecentrale
energietransport
vervoer per pijpleiding
elektrische energie
maatschappelijk kapitaal
naamloze vennootschap
oprichting van een maatschappij
vennootschapsrecht
Europese vennootschap
vergoeding
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
politiek asiel
vreemdelingenrecht
illegale migratie
migratiebeleid
CREG
digitaal archiveren
alcoholhoudende drank
asielzoeker
digitaal contract
overheidsopdrachten
uitzondering op het auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1786/1 Wetsontwerp 3/2/2009
K. 52-1786/2 Amendementen ingediend in de commissie 9/2/2009
K. 52-1786/3 Amendement ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/4 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/5 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/6 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/7 Amendementen ingediend in de commissie 10/2/2009
K. 52-1786/8 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/9 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/10 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/13 Amendement ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1786/11 Verslag namens de commissie 18/2/2009
K. 52-1786/12 Verslag namens de commissie 18/2/2009
K. 52-1786/14 Amendement ingediend in de commissie 18/2/2009
K. 52-1786/15 Verslag namens de commissie 25/2/2009
K. 52-1786/16 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1786/17 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1786/18 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1786/19 Verslag namens de commissie 3/3/2009
K. 52-1786/20 Verslag namens de commissie 10/3/2009
K. 52-1786/21 Tekst aangenomen door de commissies 13/3/2009
K. 52-1786/22 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/3/2009
K. 52-1786/23 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2009
K. 52-1786/24 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/2009
4-1250/1 4-1250/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/4/2009
K. 52-1786/25 Erratum 7/4/2009
4-1250/6 4-1250/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2009
4-1250/2 4-1250/2 (PDF) Amendementen 22/4/2009
4-1250/3 4-1250/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1250/4 4-1250/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1250/5 4-1250/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2009
4-1250/7 4-1250/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/4/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1786/1
13/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1786/21
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 64-70 + nr. 91, p. 9-12
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-17/o28)
Integraal verslag nr. 91, p. 12
Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
Doc. K. 52-1786/24
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
24/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Migratie- en Asielbeleid
24/3/2009   Einde behandeling
25/3/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/3/2009   Bespreking
25/3/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/4/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1250/1 4-1250/1 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/4/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2009   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2009   Inschrijving op agenda
29/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-74 Hand. 4-74 (PDF)
29/4/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1250/2 4-1250/2 (PDF)
29/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-8/o6) Hand. 4-74 Hand. 4-74 (PDF)
Doc. 4-1250/7 4-1250/7 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/4/2009   Bespreking
21/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
21/4/2009   Aanneming zonder amendering
21/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1250/6 4-1250/6 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
22/4/2009   Bespreking
22/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o2)
22/4/2009   Aanneming zonder amendering
22/4/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1250/3 4-1250/3 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
22/4/2009   Bespreking
22/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/4/2009   Aanneming zonder amendering
22/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1250/5 4-1250/5 (PDF)
3/4/2009   Verzending naar commissie
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
21/4/2009   Aanneming zonder amendering
21/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1250/4 4-1250/4 (PDF)
29/4/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2009   Bekendmaking (37860-37886)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/3/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/4/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/4/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/4/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/3/2009 15 27/4/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/4/2009 60 18/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/2009 19/5/2009 , blz 37860-37886

Kruispuntbank van de wetgeving