S. 3-852 Dossierfiche K. 51-1523

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1° Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000;
2° Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001
Regering G. Verhofstadt II  

gerechtelijk onderzoek
Eurojust
wederzijdse bijstand
persoonlijke gegevens
corruptie
ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse staatsburger
uitwisseling van informatie
justitiële samenwerking in strafzaken (EU)
Europese Conventie
overbrenging van gedetineerden
Akkoord van Schengen
eerbiediging van het privé-leven
voltrekking van de straf
fiscaal delict
bankgeheim
telefoon- en briefgeheim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-852/1 3-852/1 (PDF) Wetsontwerp 4/10/2004
3-852/2 3-852/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1523/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1523/2 Verslag namens de commissie 17/3/2005
K. 51-1523/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/10/2004   Indiening Doc. 3-852/1 3-852/1 (PDF)
4/10/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/10/2004   Verzending naar commissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-852/2 3-852/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1523/1
17/3/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1523/2
24/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 38
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-18/o0)
Integraal verslag nr. 125, p. 45
Doc. K. 51-1523/3
24/3/2005   Aanneming zonder amendering
24/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2005   Bekendmaking (28442-28463)
23/9/2005   Erratum (41316)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2005 22/6/2005, blz 28442-28463
Errata
Op 23/9/2005, blz 41316