S. 3-487 Dossierfiche K. 51-1001

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
verontreiniging door schepen
luchtverontreiniging
Internationale Maritieme Organisatie
broeikasgas

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-487/1 3-487/1 (PDF) Wetsontwerp 30/1/2004
3-487/2 3-487/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-1001/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/2004
K. 51-1001/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2004   Indiening Doc. 3-487/1 3-487/1 (PDF)
30/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
23/3/2004   Bespreking
23/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/3/2004   Aanneming zonder amendering
23/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-487/2 3-487/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/2004   Overzending Doc. K. 51-1001/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 72
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 53
Doc. K. 51-1001/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/2006   Bekendmaking (20927-20942)
17/5/2006   Erratum (25228-25238)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2004 19/4/2006, blz 20927-20942
Errata
Op 17/5/2006, blz 25228-25238