S. 3-405 Dossierfiche K. 51-839

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002
Regering G. Verhofstadt II  

Frankrijk
ratificatie van een overeenkomst
vereniging van lagere overheden
grensoverschrijdende samenwerking
territoriale collectiviteit
gemengd bedrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-405/1 3-405/1 (PDF) Wetsontwerp 8/12/2003
3-405/2 3-405/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
K. 51-839/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/2/2004
K. 51-839/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2003   Indiening Doc. 3-405/1 3-405/1 (PDF)
8/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Algemene bespreking
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2003   Verzending naar commissie
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-405/2 3-405/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Overzending Doc. K. 51-839/1
9/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 105
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 40
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 55, p. 55
Doc. K. 51-839/2
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
24/5/2005   Bekendmaking (24261-24268)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 24/5/2005, blz 24261-24268