S. 3-398 Dossierfiche K. 51-805

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Gemeenschappelijke Verklaringen;
2° Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,
gedaan te Brussel op 19 december 1988
Regering G. Verhofstadt II  

Hof van Justitie van de Europese Unie
internationaal privaatrecht
prejudiciėle rechtsvraag
interpretatie van het recht
ratificatie van een overeenkomst
verbintenisrecht
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-398/1 3-398/1 (PDF) Wetsontwerp 8/12/2003
3-398/2 3-398/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
K. 51-805/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/2/2004
K. 51-805/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2003   Indiening Doc. 3-398/1 3-398/1 (PDF)
8/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2004   Inschrijving op agenda
12/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-43 Hand. 3-43 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2003   Verzending naar commissie
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-398/2 3-398/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/2/2004   Overzending Doc. K. 51-805/1
9/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 105
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 36-37
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 55, p. 53-54
Doc. K. 51-805/2
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2004   Bekendmaking (44976-44983)
18/8/2004   Erratum (62135-62136)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 17/6/2004, blz 44976-44983
Errata
Op 18/8/2004, blz 62135-62136