S. 3-2034 Dossierfiche K. 51-2981

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1° Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005;
2° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg op 10 april 2006;
3° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008 - 2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn, gedaan te Brussel op 17 juli 2006
Regering G. Verhofstadt II  

ACS-EU-overeenkomst
intellectuele eigendom
Internationaal Strafhof
terrorisme
infectieziekte
schooluitwisseling
ACS-EU-samenwerking
financieel protocol
ratificatie van een overeenkomst
Overeenkomst van Cotonou
EOF
aids
informatietechnologie
Conventie van Lomé
Europese Investeringsbank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2034/1 3-2034/1 (PDF) Wetsontwerp 24/1/2007
3-2034/2 3-2034/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-2981/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/3/2007
K. 51-2981/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2007   Indiening Doc. 3-2034/1 3-2034/1 (PDF)
24/1/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2007   Verzending naar commissie
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
27/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/2/2007   Aanneming zonder amendering
27/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2034/2 3-2034/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2981/1
13/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 804
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 16-17
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 274, p. 38
Doc. K. 51-2981/2
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2008   Bekendmaking (23304-23355)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2007 30/4/2008, blz 23304-23355