S. 3-1030 Dossierfiche K. 51-1725

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2° Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
3° Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
4° Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 12 maart 1999
Regering G. Verhofstadt II  

Hof van Justitie van de Europese Unie
datatransmissie
ratificatie van een overeenkomst
douanecontrole
fraude ten nadele van de EU
uitwisseling van informatie
handel in verdovende middelen
witwassen van geld
Europese Unie
eerbiediging van het privé-leven
douanesamenwerking
douane
douanefraude
toepassing van informatica
informatieverwerkend systeem
informatiesysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1030/1 3-1030/1 (PDF) Wetsontwerp 16/2/2005
3-1030/2 3-1030/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2005
K. 51-1725/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/4/2005
K. 51-1725/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/5/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2005   Indiening Doc. 3-1030/1 3-1030/1 (PDF)
16/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/2/2005   Verzending naar commissie
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
22/3/2005   Bespreking
22/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
22/3/2005   Aanneming zonder amendering
22/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1030/2 3-1030/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1725/1
18/5/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 360
26/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 2-3
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 17
Doc. K. 51-1725/2
26/5/2005   Aanneming zonder amendering
26/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
14/10/2005   Bekendmaking (44118-44138)
15/2/2006   Erratum (8004-8007)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2005 14/10/2005, blz 44118-44138
Errata
Op 15/2/2006, blz 8004-8007