S. 3-1019 Dossierfiche K. 51-1717

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001
Regering G. Verhofstadt II  

chemisch product
verontreinigende stof
ratificatie van een overeenkomst
giftige stof
milieubescherming
verdelgingsmiddel
gevaarlijke stof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1019/1 3-1019/1 (PDF) Wetsontwerp 10/2/2005
3-1019/2 3-1019/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2005
K. 51-1717/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/4/2005
K. 51-1717/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/5/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/2/2005   Indiening Doc. 3-1019/1 3-1019/1 (PDF)
10/2/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/4/2005   Inschrijving op agenda
14/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
14/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
14/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-106 Hand. 3-106 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/2/2005   Verzending naar commissie
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
22/3/2005   Bespreking
22/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
22/3/2005   Aanneming zonder amendering
22/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1019/2 3-1019/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1717/1
18/5/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 360
26/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 1-2
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 16-17
Doc. K. 51-1717/2
26/5/2005   Aanneming zonder amendering
26/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2006   Bekendmaking (30203-30246)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/4/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 14/6/2006, blz 30203-30246