S. 1-683 Dossierfiche K. 49-1477

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986
Regering J.-L. Dehaene II  

Internationale Organisatie voor Atoomenergie
internationale hulp
kernongeval
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-683/1 1-683/1 (PDF) Wetsontwerp 24/6/1997
1-683/2 1-683/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-683/3 1-683/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
K. 49-1477/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/1998
K. 49-1477/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/6/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-683/1 1-683/1 (PDF)
24/6/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o2) Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
24/6/1997   Verzending naar commissie
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
16/10/1997   Bespreking
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
20/1/1998   Bespreking
20/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
20/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-683/3 1-683/3 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-683/2 1-683/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/3/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1477/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8523-8524)
28/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o12)
(Handelingen nr. 242, p. 8594)
Doc. K. 49-1477/2
28/4/1998   Aanneming zonder amendering
28/4/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1477/2
5/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46213-46220)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/10/1997, 20/1/1998, 17/3/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/6/1998 11/12/1999 , blz 46213-46220

Kruispuntbank van de wetgeving