S. 1-452 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten
Jan Loones    Chris Vandenbroeke    Bert Anciaux   

gemeente
provincie
gewestvorming
herziening van de grondwet
institutionele hervorming
verdeling van de bevoegdheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-452/1 1-452/1 (PDF) Herziening van de grondwet 24/10/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-452/1 1-452/1 (PDF)
24/10/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/10/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving