Schriftelijke vragen van 3-6912 tot 3-6912

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6912 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Europees Sociaal Fonds (EFS) - Middelen - Criteria tot aanwending - Gesteunde projecten.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2086