Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-926

van Alexander Miesen (MR) d.d. 22 januari 2021

aan de eerste minister

Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ België - Duitse taal - Officiële landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen

Duitstalige Gemeenschap
taalgroep
taalgebruik
minderheidstaal
nationale taal
officiële taal
gelijke behandeling
ministerie

Chronologie

22/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021)
25/2/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945

Vraag nr. 7-926 d.d. 22 januari 2021 :

die Deutsche Sprache ist in Belgien anerkannte National- und Amtssprache. Sie ist dem Niederländischen und Französischen in der Verfassung und vielen Gesetzen gleichgestellt.

Trotz dieser wichtigen Verankerung, sieht die Realität leider anders aus. Die Deutsche Sprache wird in der Praxis nicht gleich behandelt: es gibt nach wie vor einen Rückstand bei der Übersetzung von Gesetzestexten, Internetseiten der Behörden sind in Deutsch nicht verfügbar, Kommunikationen finden in Deutsch nicht statt und vieles andere mehr.

Zu dieser Thematik hat es in der vergangenen Legislaturperiode Resolutionen des Senates (Dok 6-270/1) und der Kammer (Dok 54 1939/001) gegeben.

Nicht zu Letzt hat sich natürlich das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG) mit dieser Thematik ausgiebig und mehrfach befasst. Die jüngste Resolution des PDG hierzu (Resolution an die Föderalregierung, an das föderale Parlament, an die Wallonische Regierung, an das Wallonische Parlament und an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Stellung der deutschen Sprache in Belgien unter besonderer Berücksichtigung des Sprachengebrauchs in Verwaltungsangelegenheiten (Dok 296 (2018-2019) Nr.1)) finden Sie auf der Website des PDG: http://www.pdg.be/addons/SharepointDokumentsuche/desktop/SharepointDokDetails.aspx?DokID=a94e82df-2dd1-403a-8f78-93f5f58b0055&FileID=70b2f6d6-ef1f-44d9-9a9e-629012925a39.

Wie Sie den verschiedenen Texten entnehmen können, gibt es zahlreiche Baustellen zur tatsächlichen Gleichbehandlung der deutschen Sprache, auf gesetzgeberischer Ebene, aber insbesondere auch auf Ebene der Exekutiven etwa in Bezug auf die föderalen öffentlichen Dienste.

Hierzu meine Frage an Sie:

Welche konkreten Schritte gedenken Sie mit Ihrer Regierung sowie in Ihrem Ministerium und den in Ihrem Verantwortungsbereich liegenden Einrichtungen zu unternehmen, damit die deutsche Sprache gemäß unserer Verfassung gleichberechtigt behandelt wird?

____________________

De Duitse taal is erkend als een officiële landstaal in België. Ze staat op gelijke voet met het Nederlands en het Frans in de grondwet en in vele wetten.

Ondanks deze belangrijke verankering ziet de realiteit er helaas anders uit. De Duitse taal wordt in de praktijk niet gelijk behandeld: er is nog steeds een achterstand bij de vertaling van wetteksten, overheidswebsites zijn niet in het Duits beschikbaar, mededelingen vinden niet in het Duits plaats en nog veel meer.

Hierover werden tijdens de vorige zittingsperiode resoluties aangenomen in de Senaat (Stuk nr. 6-270/1) en in de Kamer (Stuk nr. 54 1939/001).

Tot slot heeft het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (PDG) deze kwestie uiteraard uitvoerig en herhaaldelijk besproken. De meest recente resolutie van het PDG over dit onderwerp (Resolutie aan de federale regering, aan het Federaal Parlement, aan de Waalse regering, aan het Waals Parlement en aan de regering van de Duitstalige Gemeenschap over de positie van de Duitse taal in België, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van talen in bestuurlijke aangelegenheden (Stuk 296 (2018-2019) nr.1)) is te vinden op de website van het PDG:

https://www.pdg.be/addons/SharepointDokumentsuche/desktop/SharepointDokDetails.aspx?DokID=f61290b9-094e-44d8-a178-3837d9d64873&FileID=f26d852d-626d-4a08-bb7b-486101a358e9.

Zoals u uit de verschillende teksten kunt afleiden, is er nog heel wat werk aan de winkel om te komen tot een daadwerkelijke gelijke behandeling van de Duitse taal, niet alleen op wetgevingsgebied, maar vooral ook op het niveau van de uitvoerende macht, bijvoorbeeld in verband met de federale overheidsdiensten.

Hierover zou ik u de volgende vraag willen stellen:

Welke concrete stappen overweegt u met uw regering alsook in uw ministerie en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen, om ervoor te zorgen dat de Duitse taal overeenkomstig onze Grondwet gelijk wordt behandeld?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2021 :

Im Allgemeinen wenden die FÖD die am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten (KGSV) an, und zwar sowohl in den Beziehungen mit den verschiedenen öffentlichen Diensten als auch in den Beziehungen mit Privatpersonen.

Die allgemeine Überwachung der Anwendung der KGSV erfolgt durch die Ständige Kommission für Sprachenkontrolle, der Staatsbedienstete, die das FÖD Inneres ihr zur Verfügung stellt, beistehen.

Ich erwarte von allen FÖD, dass sie die Sprachgesetzgebung, was das deutsche Sprachgebiet und die Deutschsprachigen betrifft, genau beobachten.

Die FÖD greifen für die deutsche Übersetzung ihrer Erlasse, Rundschreiben, Bekanntmachungen, Mitteilungen und Websites auf die Zentrale Dienststelle für Deutsche Übersetzungen (ZDDÜ) zurück.

Im Jahr 2020 übersetzte diese Dienststelle 60 Erlasse und Rundschreiben (956 DIN-A4-Seiten) und 1 045 Bekanntmachungen und Mitteilungen (± 5 200 DIN-A4-Seiten) ins Deutsche.

Gemäß Artikel 56 der KGSV unterstützt die ZDDÜ auch die föderalen Minister bei der deutschen Übersetzung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Königlichen und Ministeriellen Erlasse.

Diese Gesetzes- und Verordnungstexte werden nach Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt den Bürgern und Einrichtungen auf der Website der ZDDÜ zur Verfügung gestellt, auch in konsolidierter Form. Derzeit sind auf dieser Website 5 900 föderale Normen gelistet, das entspricht 77 220 DIN-A4-Seiten.

Auf diese Weise ist ein Großteil der föderalen Normen, die nach den Kriterien der KGSV (Art. 56, § 2) für deutschsprachige Bürger und Einrichtungen von Interesse sind, für jeden Interessehabenden direkt verfügbar.

Die ZDDÜ sorgt ebenfalls gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Mai 1961 über den Sprachengebrauch in Gesetzgebungsangelegenheiten für die Übersetzung der Gesetze in die deutsche Sprache.

____________________________________________

In het algemeen passen de federale overheidsdiensten (FOD) de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) toe, zowel in de betrekkingen met de verschillende overheidsdiensten als in de betrekkingen met privépersonen.

Het algemeen toezicht op de toepassing van de SWT wordt uitgeoefend door de Vaste Commissie voor taaltoezicht, die wordt bijgestaan door rijksambtenaren die door de FOD Binnenlandse Zaken ter haar beschikking zijn gesteld.

Ik verwacht dat alle FOD’s de taalwetgeving ten aanzien van het Duitse taalgebied en de Duitstaligen nauwgezet opvolgen.

Voor de Duitse vertaling van hun besluiten, omzendbrieven, adviezen, mededelingen en websites doen de FOD’s een beroep op de Centrale Dienst voor Duitse Vertaling (CDDV).

In 2020 heeft deze dienst 60 besluiten en omzendbrieven (956 bladzijden in het formaat DIN A4) en 1 045 adviezen en mededelingen (min of meer 5 200 bladzijden in het formaat DIN A4) naar het Duits vertaald.

Overeenkomstig artikel 56 van de SWT verleent de CDDV ook zijn medewerking aan de federale ministers voor de Duitse vertaling van koninklijke en ministeriële besluiten die onder hun bevoegdheid vallen.

Deze wetteksten en reglementaire teksten worden, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, ter beschikking gesteld van de burgers en de instellingen op de website van de CDDV, ook in geconsolideerde vorm. Op dit ogenblik staan er 5 900 federale normen op deze website, wat overeenkomt met 77 220 bladzijden in het formaat DIN A4.

Op die manier is een groot deel van de federale normen die relevant zijn voor Duitstalige burgers en instellingen, volgens de criteria van de SWT (artikel 56, § 2), rechtstreeks beschikbaar voor iedere belanghebbende.

Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken zorgt de CDDV ook voor de Duitse vertaling van wetten.