Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-215

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 28 november 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Belgian Growth Fund - Kapitaal - Partners - Functionering - Beheer - Evaluatie

economische groei
beleggingsmaatschappij
steun aan ondernemingen
alternatieve beleggingsinstelling
staatsinvesteringsfonds
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Chronologie

28/11/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020)
7/1/2020Antwoord

Vraag nr. 7-215 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is ťťn van de partners in het Belgian Growth Fund (BGF) om groeikapitaal te verstrekken.

Onder toenmalig federaal minister van FinanciŽn Johan Van Overtveldt werd het Belgian Growth Fund (BGF) opgericht. Het dakfonds heeft tot doel groeikapitaal te verstrekken. Begin november 2019 maakte het Fonds bekend hiervoor over 278 miljoen euro kapitaal te beschikken. Naast de Federale Investerings en Participatiemaatschappij (FIPM) en enkele private partners (zoals BNP Paribas Fortis, KBC Verzekeringen en Ethias) participeert ook de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het BGF heeft de ambitie om het kapitaal op te trekken tot 300 miljoen euro.

Daarom volgende vragen:

1) Hoeveel kapitaal verschafte PMV aan het Belgian Growth Fund?

2) Wie zijn de andere partners binnen het Belgian Growth Fund? Voor hoeveel kapitaal?

3) Welke afspraken werden met het Belgian Growth Fund en de partners gemaakt betreffende:

a) de betrokkenheid in besluitvorming;

b) de terugbetaling;

c) de risico's van het verschafte kapitaal;

d) de investeringen in Vlaanderen;

e) de mogelijkheden om uit te treden.

4) Wie beheert het Fonds waarin PMV participeert? Hoe verloopt de besluitvorming en opvolging van de gefinancierde projecten?

5) Hoe zal het Belgian Growth Fund de ambitie van 300 miljoen euro kapitaal realiseren?

6) Hoe evalueert de geachte minister de eerste maanden dat het Belgian Growth Fund operationeel is?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2020 :

1) PMV NV heeft een toezegging verleend van 10% van het kapitaal van het Belgian Growth Fund, met een maximum van 45 miljoen euro. PMV kan haar toezegging verhogen boven 10% van de fondsgrootte, in de mate dat de totale investering door overheidsinstanties niet meer dan 50% bedraagt en dat het maximum investeringsbedrag van 45 miljoen niet overschreden wordt. Op heden investeerde PMV reeds 28 miljoen euro.

2) De mede-aandeelhouders in het Belgian Growth Fund zijn onder andere Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (afgekort FPIM), AG Insurance, Belfius Insurance, Ethias, KBC Verzekeringen, KU Leuven, BNP Paribas Fortis Private Equity, VDK Bank, Crelan en Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (afgekort M.R.B.B.). Omwille van confidentialiteitsredenen mag niet worden meegedeeld hoeveel kapitaal elk van deze partijen geïnvesteerd heeft in BGF.

3) a) De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, op voorstel van de aandeelhouders.

PMV draagt 2 van de 4 onafhankelijke bestuurders voor binnen de raad van bestuur van BGF Management NV. BGF Management is de beheerder van het fonds. Op haar beurt verleent PMV diensten aan BGF Management betreffende o.m. het genereren van dealflow, analyseren van investeringsdossiers, realiseren van investeringen inclusief opmaken van juridische documentatie en opvolgen van fondsen in portefeuille.

b) De investering in het Belgian Growth Fund betreft een investering in risicokapitaal. Het is niet gebruikelijk om hiervoor afspraken te maken met betrekking tot terugbetaling. Eénmaal er door de onderliggende fondsen portefeuillebedrijven zullen worden verkocht, is in de aandeelhoudersovereenkomst van BGF voorzien dat de ontvangen middelen onmiddellijk terug moeten vloeien naar de aandeelhouders van het Belgian Growth Fund, waaronder PMV.

c) Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot de risico’s m.b.t. het verschafte kapitaal. De risicobeheersing vloeit vooral voort uit het feit dat het Belgian Growth Fund een dakfonds is dat zijn investeringen zal spreiden over verschillende sectoren en levensfases, namelijk scale-ups (2/3) en groeikapitaal (1/3). Daarnaast zullen de beslissingen tot investering in fondsen genomen worden door BGF Management, de statutaire zaakvoerder van BGF op basis van diepgaande analyses van de betrokken teams en business plannen. Tenslotte zal elk fonds waarin wordt geïnvesteerd opgevolgd worden via rapporteringsverplichtingen en/of een vertegenwoordiging in de vennootschapsorganen van dat fonds.

d) BGF vraagt aan de beheerders van de fondsen waarin het wil investeren om zich contractueel te verbinden dat het fonds minstens de inleg van het Belgian Growth Fund in België zal investeren; zo creëert PMV via haar investering in het Belgian Growth Fund een hefboom door private investeringsmiddelen te activeren die ook in Vlaanderen een significante impact zullen hebben.

e) Zoals gebruikelijk bij fondsen, dient een aandeelhouder die wenst uit te treden, een daartoe voorgeschreven procedure te volgen. 

4) Belgian Growth Fund is een intern beheerd fonds, dat beheerd wordt door haar statutair zaakvoerder, BGF Management. De statutair zaakvoerder heeft een raad van bestuur, bestaande uit 4 onafhankelijke bestuurders, die de beslissingen tot investering neemt. De opvolging van de fondsinvesteringen gebeurt via vertegenwoordiging in de vennootschapsorganen van de onderliggende fondsen en/of via rapportering die op kwartaalbasis zal worden opgemaakt.

5) Zie het antwoord op vraag 1. De mogelijkheid bestaat voor PMV om boven het investeringsengagement van 10% van de totale fondsgrootte te gaan (binnen de contouren zoals geschetst in het antwoord op vraag 1), teneinde de beoogde fondsgrootte van 300 miljoen euro te bereiken. Nieuwe aandeelhouders hebben ook nog de mogelijkheid om in het fonds in te treden.

6) Het Belgian Growth Fund is met succes van start gegaan en bereikte na zijn tweede closing een fondsgrootte van 278 miljoen euro. Ondertussen werden ook de eerste twee investeringen gerealiseerd in scale-up fondsen, met name in Smartfin Capital II (investeringsengagement van 25 miljoen euro in een fonds van 200 miljoen euro) en in Fortino Capital II Growth (20 miljoen euro in een fonds van 241 miljoen euro). In beide fondsen werd de doelstelling van BGF om grotere venture capital-fondsen voor het scale-up segment te helpen opzetten, bereikt.