Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-937

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 april 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid

opname in psychiatrische kliniek
forensische geneeskunde
audit
psychiatrische inrichting

Chronologie

25/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 )
13/6/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-937 d.d. 25 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gelukkig heeft de federale overheid sedert enige tijd een eerste werkzaam Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. De problematiek van de opvang en begeleiding van ge´nterneerden is een uitdrukkelijk transversale bevoegdheid waar onder andere de federale overheid via Justitie en Volksgezondheid bij betrokken zijn, en anderzijds de Gemeenschappen die ervoor moeten zorgen dat er ook een uitstroom uit deze forensische psychiatrische centra (FPC) gerealiseerd kan worden via het aanbod aan ambulante en residentiŰle opvang door instellingen die afhangen van de Gemeenschappen.

Door de Vlaamse Zorginspectie werd onlangs een audit gedaan van het FPC te Gent. Deze audit, die uiteraard tot stand kwam in de samenwerking met de federale bevoegde diensten, was uiterst kritisch voor de exploitatie van het FPC te Gent.

Zeker op het vlak van zorgverlening voldoet het FPC op tal van onderdelen niet aan de eisen die gesteld worden door de Vlaamse regelgeving voor psychiatrische instellingen en komt de kwaliteitszorg in het gedrang.

Op een ogenblik dat zowel de federale bevoegde ministers voor Justitie en Volksgezondheid terecht fier zijn over de realisatie van dit eerste forensisch psychiatrisch centrum en op het ogenblik dat een nieuw FPC te Antwerpen in de steigers staat en de exploitatie van dit FPC binnenkort zal toegewezen worden, is het wel belangrijk om de aanbevelingen en de kritieken uit dit auditverslag van de Vlaamse Zorginspectie mee te nemen en er op te antwoorden.

1) Heeft de geachte minister inmiddels al overleg kunnen plegen met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid?

2) Welke maatregelen zal zij nemen om de samenwerking met de Vlaamse Zorginspectie verder uit te bouwen?

3) Wat zal zij beslissen om tegemoet te komen aan de kritieken van de Vlaamse Zorginspectie?

4) Zal het aanbestedingsdossier dat lopende is voor het FPC in Antwerpen rekening houden met de opmerkingen die terug te vinden zijn in het auditrapport van de Vlaamse overheid?

5) Wat zijn voor haar de belangrijkste kritieken die zij meeneemt om ervoor te zorgen dat het FPC in Gent en elk nieuw FPC absolute zorgkwaliteit zal aanbieden aan de ge´nterneerden?

6) Hoe zal zij ervoor zorgen dat er een betere uitstroom uit het FPC mogelijk wordt en hoe zal zij bijgevolg nog een betere samenwerking met de diensten welzijn van de Vlaamse overheid realiseren?

7) Waarom heeft ze niet kunnen voorkomen dat de gebreken aan de werking van het FPC in Gent al die tijd konden gebeuren?

8) Komen er strengere verzorgingsnormen voor de FPC's van morgen?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Aangaande de samenwerking met FPC te Gent verwijs ik naar mijn antwoord de mondelinge vraag 10475 van mevrouw de volksvertegenwoordigster Karin Temmerman en de mondelinge vraag 10491 van mevrouw de volksvertegenwoordigster Anne Dedry (Kamer, CRIV 54 COM 415, blz. 15).

Gelet op de lopende aanbestedingsprocedure voor het FPC in Antwerpen werd met Zorginspectie Vlaanderen overeengekomen om het auditrapport over het FPC Gent niet publiek te maken. Tegen de weigeringsbeslissing van Zorginspectie Vlaanderen om een afschrift te verlenen van het auditrapport over het FPC Gent werd bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie beroep aangetekend. Deze instantie verklaarde op 4 mei 2016 het beroep « ontvankelijk doch ongegrond ».

Deze uitspraak betekent dat Zorginspectie het verslag niet openbaar maakt zolang de aanbestedingsprocedure voor de uitbating van FPC Antwerpen loopt.

Door deze beslissing kan ik geen verdere inhoudelijke commentaar leveren op de inhoud van het auditrapport.

Wél kan ik het geachte lid mededelen dat de audit in het FPC Gent niet gebeurt ingevolge reglementaire bepalingen maar op basis van een protocolakkoord dat werd afgesloten tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap.

Dit akkoord bepaalt dat het FPC geïnspecteerd zal worden, alsof het een psychiatrisch ziekenhuis is, niettegenstaande de ziekenhuiswet niet op het FPC van toepassing is.

De exploitant van het FPC dient de voorwaarden na te leven zoals vermeld in het aanbestedingsdossier en staat onder toezicht van het Opvolgingscomité.

Zorginspectie Vlaanderen doet hierbij aanbevelingen aan het Opvolgingscomité, waarbij ze zich baseert op de bestaande maar ook op haar eigen visie op zorg.

Opmerkingen door Zorginspectie Vlaanderen betekent dus niet noodzakelijk dat regelgeving of contactueel bepaalde exploitatievoorwaarden niet werden gerespecteerd.