Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-936

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 april 2016

aan de minister van Justitie

Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid

opname in psychiatrische kliniek
forensische geneeskunde
audit
psychiatrische inrichting

Chronologie

25/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 )
10/6/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-936 d.d. 25 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gelukkig heeft de federale overheid sedert enige tijd een eerste werkzaam Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. De problematiek van de opvang en begeleiding van ge´nterneerden is een uitdrukkelijk transversale bevoegdheid waar onder andere de federale overheid via Justitie en Volksgezondheid bij betrokken zijn, en anderzijds de Gemeenschappen die ervoor moeten zorgen dat er ook een uitstroom uit deze forensische psychiatrische centra (FPC) gerealiseerd kan worden via het aanbod aan ambulante en residentiŰle opvang door instellingen die afhangen van de Gemeenschappen.

Door de Vlaamse Zorginspectie werd onlangs een audit gedaan van het FPC te Gent. Deze audit, die uiteraard tot stand kwam in de samenwerking met de federale bevoegde diensten, was uiterst kritisch voor de exploitatie van het FPC te Gent.

Zeker op het vlak van zorgverlening voldoet het FPC op tal van onderdelen niet aan de eisen die gesteld worden door de Vlaamse regelgeving voor psychiatrische instellingen en komt de kwaliteitszorg in het gedrang.

Op een ogenblik dat zowel de federale bevoegde ministers voor Justitie en Volksgezondheid terecht fier zijn over de realisatie van dit eerste forensisch psychiatrisch centrum en op het ogenblik dat een nieuw FPC te Antwerpen in de steigers staat en de exploitatie van dit FPC binnenkort zal toegewezen worden, is het wel belangrijk om de aanbevelingen en de kritieken uit dit auditverslag van de Vlaamse Zorginspectie mee te nemen en er op te antwoorden.

1) Heeft de geachte minister inmiddels al overleg kunnen plegen met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid?

2) Welke maatregelen zal hij nemen om de samenwerking met de Vlaamse Zorginspectie verder uit te bouwen?

3) Wat zal hij beslissen om tegemoet te komen aan de kritieken van de Vlaamse Zorginspectie?

4) Zal het aanbestedingsdossier dat lopende is voor het FPC in Antwerpen rekening houden met de opmerkingen die terug te vinden zijn in het auditrapport van de Vlaamse overheid?

5) Wat zijn voor hem de belangrijkste kritieken die hij meeneemt om ervoor te zorgen dat het FPC in Gent en elk nieuw FPC absolute zorgkwaliteit zal aanbieden aan de ge´nterneerden?

6) Hoe zal hij ervoor zorgen dat er een betere uitstroom uit het FPC mogelijk wordt en hoe zal hij bijgevolg nog een betere samenwerking met de diensten welzijn van de Vlaamse overheid realiseren?

Antwoord ontvangen op 10 juni 2016 :

1) Er werden in 2014 en 2015 verschillende overlegmomenten met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid georganiseerd ten einde het protocolakkoord op basis waarvan Zorginspectie inspecties kan uitvoeren op te stellen alsook om het bezoek van de Zorginspectie voor te bereiden. Na de audit door Zorginspectie waren er op 22 en 29 januari 2016 overlegmomenten om de resultaten te bespreken.

2) Er dringen zich geen specifieke of nieuwe maatregelen op. Het van toepassing zijnde protocolakkoord, afgesloten tussen Justitie, Volksgezondheid en de Vlaamse regering, van toepassing zijnde sinds 1 mei 2015 geeft voldoende waarborgen.

3) De Zorginspectie stelde een groot aantal positieve elementen vast maar kwam inderdaad ook tot een aantal kritische vaststellingen en werkpunten. Deze maken het voorwerp uit van overleg tussen Volksgezondheid en Justitie enerzijds en het opvolginscomité (OC) en de uitbater anderzijds. Een aantal punten vragen remediëring door de uitbater, dit zal in detail opgevolgd worden. Een aantal andere punten vallen buiten de mogelijkheden van de uitbater en wijze op een lacune in wet- en regelgeving specifiek voor de forensische zorg. Zorginspectie verwijst hieromtrent naar regelgeving van toepassing op reguliere psychiatrische ziekenhuizen. Het OC stelt vragen bij deze aanpak rekening houdend met de eigenheid van de opdracht van het FPC en de specifieke groep van patiënten die niet in de reguliere sector terecht kan en een specifieke aanpak binnen een bijzonder kader vereist. Specifieke regelgeving rond forensische psychiatrische zorgverlening dringt zich op. De penitentiaire administratie werkt aan een gedetailleerde nota, opgesteld in overleg met de diensten van Volksgezondheid, met voorstellen.

4) Het aanbestedingsdossier voor Antwerpen is opgemaakt rekening houdend met de van toepassing zijnde normen, wet- en regelgeving op niveau van Volksgezondheid en Justitie.

5) Er dient bij voorrang werk gemaakt te worden van een specifieke regelgeving van toepassing op forensische psychiatrische zorgverlening.

6) Het opstartjaar stond hoofdzakelijk in functie van het aanwerven van personeel voor de diverse functies en in het FPC en hiermee overeenstemmend de graduele opname van 264 geïnterneerde personen tot volledige bezetting van het centrum. Gezien de populatie high risk / high security betreft is het dan ook evident dat de uitstroom eveneens geleidelijk op gang komt en gebaseerd is op de progressie in de individuele trajecten.

Er is overleg met diverse actoren (ruimer dan alleen zorgpartners), binnen diverse departementen en dat zowel op casusniveau als met het oog op het maken van globale samenwerkingsafspraken.