Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-926

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 20 april 2016

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

institutionele samenwerking
institutionele bevoegdheid
culturele samenwerking
cultuurbeleid
Duitstalige Gemeenschap
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Chronologie

20/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 )
26/5/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-926 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons land zijn de Gemeenschappen bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Nochtans heeft ook de federale overheid nog een (rest)bevoegdheid voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Het zou niet abnormaal zijn, integendeel, dat de Federale Wetenschappelijke Instellingen ook samenwerkingsverbanden aangaan met de vele culturele instellingen die behoren tot de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap.

1) Kan de geachte staatssecretaris mij meedelen welke samenwerkingen er bestaan tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de Duitstalige gemeenschapsoverheid op het vlak van culturele samenwerking ?

2) Wanneer werden deze overeenkomsten afgesloten ?

3) Wat is het voorwerp van deze samenwerking ?

4) Hoeveel middelen worden er door de Federale wetenschappelijke Instellingen besteed aan samenwerkingsvormen met de Duitstalige Gemeenschap of met culturele instellingen binnen de Duitstalige Gemeenschap ?

5) Worden de Federale Wetenschappelijke Instellingen door de Duitstalige gemeenschapsoverheid betrokken bij projecten in het buitenland ? Zo ja, bij welke ?

6) Is ze van oordeel dat er voldoende samenwerking is tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de instellingen die vallen onder de Duitstalige Gemeenschap ? Zo ja, waarom ? Zo neen, waarom niet ?

7) Zal ze nog initiatieven nemen om te overleggen met de Duitstalige minister van Cultuur om meer samenwerking te realiseren met de Federale Wetenschappelijke Instellingen ?

Antwoord ontvangen op 26 mei 2016 :

Graag verwijs ik U door naar het antwoord op schriftelijke vraag 6-928 waar ik een gezamenlijk antwoord zal geven voor schriftelijke vragen nrs 6-926, 6-927 en 6-928.