Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-907

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 20 april 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
Duitstalige Gemeenschap
institutionele samenwerking
cultuur
cultuurbeleid

Chronologie

20/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 )
14/6/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-907 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons land zijn de gemeenschappen bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Nochtans heeft ook de federale overheid nog een (rest)bevoegdheid voor de federale culturele instellingen. De vice-eerste minister heeft deze bevoegdheid in zijn portefeuille.

Het zou niet abnormaal zijn, integendeel, dat de federale culturele instellingen ook samenwerkingsverbanden aangaan met de vele culturele instellingen die behoren tot de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap.

1) Kan de minister mij meedelen welke samenwerkingen er bestaan tussen de federale culturele instellingen en de Duitstalige gemeenschapsoverheid op het vlak van culturele samenwerking?

2) Wanneer werden deze overeenkomsten afgesloten?

3) Wat is het voorwerp van deze samenwerking?

4) Hoeveel middelen worden er door de federale culturele instellingen besteed aan samenwerkingsvormen met de Duitstalige Gemeenschap of met culturele instellingen binnen de Duitstalige Gemeenschap?

5) Betrekt de Duitstalige gemeenschapsoverheid de federale culturele instellingen bij projecten in het buitenland? Zo ja, bij welke?

6) Is hij van oordeel dat er voldoende samenwerking is tussen de federale culturele instellingen en de instellingen die vallen onder de Duitstalige Gemeenschap? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

7) Zal hij nog initiatieven nemen om te overleggen met de Duitstalige minister van Cultuur om meer samenwerking te realiseren met de federale culturele instellingen?

Antwoord ontvangen op 14 juni 2016 :

Ik bezorg u hieronder de informatie met betrekking tot de instellingen die onder mijn bevoegdheden vallen, met name de drie federale culturele instellingen (Paleis voor Schone Kunsten, Koninklijke Muntschouwburg, Nationaal Orkest van België).

1) a) Paleis voor Schone Kunsten (PSK) :

De samenwerkingsverbanden met de Duitstalige Gemeenschap zijn beperkt. Er wordt niet samengewerkt op structurele basis. Wel zijn er projectmatige samenwerkingen geweest zoals voor het evenement « 100 leerlingen voor vrijheid van meningsuiting ». Dat was een samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap binnen de beleidsdomeinen cultuur en onderwijs.

1) b) KMS (de Munt) :

Tot op heden is er geen speciaal partnerschap met de Duitstalige Gemeenschap. Echter richt de MM Academy, die jongeren in hun opleiding tot operaberoep begeleidt, zich wel tot jongeren uit scholen van heel het land en dus ook uit de verschillende Gemeenschappen.

1) c) NOB :

Het NOB. heeft zowel structurele als occassionele samenwerkingspartners. Zo is er voor de Duitstalige Gemeenschap een structurele samenwerking met het OstbelgienFestival.

2) a) PSK :

De laatste samenwerking (« 100 leerlingen voor vrijheid van meningsuiting ») dateert van 2015.

2) b) KMS : /

2) c) NOB :

Er zijn geen structurele samenwerkingsakkoorden op lange termijn. Zoals gebruikelijk in de sector wordt er per seizoen een samenwerking langs beide kanten beoordeeld op haalbaarheid en op opportuniteiten.

3) a) PSK :

Een samenwerking tussen het PSK en de drie Belgische Gemeenschappen voor het verwezenlijken van een sociocultureel initiatief dat leerlingen van over de taalgrenzen met elkaar in contact diende te brengen rond een actueel thema.

3) b) KMS : /

3) c) NOB :

Overeenkomstig de missie van het NOB, zoals bepaald in artikel 1bis van de wet van 22 april 1958 houdende het statuut van het Nationaal Orkest van België, met name de uitvoering van symfonische concerten in België.

4) a) PSK : /

4) b) KMS : /

4) c) NOB :

Binnen de financiële marges en de gangbare marktnormen van de culturele partners enerzijds en op basis van de eigen zeer beperkte budgettaire mogelijkheden worden de beschikbare middelen besteed aan de samenwerkingsvormen.

5) a) PSK : nee.

5) b) TRM : nee.

5) c) NOB : nee.

6) De federale culturele instellingen richten van harte partnerschappen op met culturele actoren van de drie Gemeenschappen en besteden daarbij, door de ligging in Brussel, bijzondere aandacht aan de Franse en Vlaamse Gemeenschap. De partnerschappen moeten zich blijven ontwikkelen. Dat hangt ook af van de wil van de partners.

7) Ik had eerder al de gelegenheid om mijn collega Isabelle Weykmans te ontmoeten. Ik zal haar zeker opnieuw ontmoeten van zodra de kans daarvoor zich voordoet.