Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-809

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 januari 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen

burgerluchtvaart
bescherming van de consument
luchtvaarttarief
reizigerstarief
openbaarheid van tarieven

Chronologie

13/1/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 )
31/3/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-810

Vraag nr. 6-809 d.d. 13 januari 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De vliegtuigsector is een sector die deels een federale bevoegdheid is en deels een gewestelijke bevoegdheid. De regionale vlieghavens vallen onder de gewestelijke bevoegdheid.

Ook toerisme is een gewestelijke aangelegenheid. Geen andere sector dan de luchtvaartsector is zo verweven met deze toeristische bevoegdheid.

Tal van taksen zijn gewestelijke of federale taksen. Het is lang niet duidelijk welke taksen federaal zijn en welke gewestelijk. De consument weet dit meestal niet en er wordt nauwelijks informatie hierover gegeven.

De vliegtuigsector krijgt bovendien duidelijk tal van overheidsondersteuning. Er zijn tussenkomsten van de Gewesten voor de ondersteuning van deze activiteiten en er zijn kortingen op bijvoorbeeld de taks op de brandstoffen. Kerosine wordt nauwelijks door de federale overheid belast. Ook de Gewesten belasten deze brandstof nauwelijks. Je kan je afvragen of er op deze wijze niet aan concurrentievervalsing gedaan wordt.

De prijszetting van vliegtuigreizen is eveneens bijzonder onduidelijk. Ik geef hiervoor een voorbeeld uit de praktijk:

Voor den vlucht voor één persoon naar een Europese bestemming bedraagt het tarief van 120 euro.

De vliegtuigmaatschappij rekent daar voor 48 euro taksen, toelagen en kosten bij. De maatschappij verantwoordt dit als volgt:

– 29 euro Passenger Service and Security Charge ;

– 15 euro Departure Charge ;

– 0,5 euro Aviation Safety and Security Fee ;

– 3,5 euro Security Tax.

Daar bovenop rekenen ze nog 57 euro luchtvervoerskosten en brandstoftoeslag.

Als klap op de vuurpijl wordt een transactiekost voor kredietkaart gevraagd van 40 euro.

Dit brengt de totaalkost van het ticket op 227 euro in plaats van het initieel bedrag van 122 euro.

De maatschappij geeft de illusie aan de consument dat zij maar 120 euro vragen en dat de rest de verantwoordelijkheid is van derden en van de overheid.

Is de minister op de hoogte van deze praktijken?

Is dit geen vorm van bedrieglijke handelspraktijken?

Mag de vliegtuigmaatschappij zomaar spreken over taksen en toelagen, alsof ze deze dient te betalen aan de overheid?

Zijn er geen regelsin verband met het aanrekenen van transactiekosten bij het gebruik van kredietkaarten?

Hoeveel van het totale bedrag van 227 euro gaat er naar een van de overheden?

Kan een vliegtuigmaatschappij zomaar gaan stellen dat er allerlei veiligheidstaksen bestaan?

Kan men hier niet spreken van consumentenbedrog?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2016 :

1) De prijsaanduiding van luchtdiensten is geregeld in de sectorspecifieken Europese verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap. De meeste vragen die u stelt, vallen hieronder.

De toepassing van deze verordening behoort tot de bevoegdheid van de minister van Mobiliteit, naar wie ik u derhalve verwijs.

2) Ondernemingen mogen vergoedingen vragen aan consumenten voor het gebruik van betaalmiddelen, maar deze mogen de werkelijke kost hiervan voor de onderneming niet overschrijden (artikel 19 en overweging 27 van richtlijn 2011/83/EU, omgezet in art. VI.42 van het Wetboek economisch recht) Het bedrag van 40 euro dat u aanhaalt als transactiekost, lijkt me deze beperking niet na te leven.

3) In de mate waarin luchtvaartmaatschappijen zich richten naar een sectorale regelgeving kan er niet van bedrog worden gesproken. Mijn diensten hebben verder nog geen enkele klacht of ander signaal ontvangen over het eventueel onrechtmatig aanrekenen of verkeerd voorstellen van taksen of toelagen door luchtvaartmaatschappijen.