Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-787

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen

faillissement
armoede
kredietgarantie

Chronologie

16/12/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 )
12/1/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-787 d.d. 16 december 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De problemen ingevolge een faillissement vallen rechtstreeks onder de bevoegdheden van de federale overheid, maar eveneens onder die van Gewesten en Gemeenschappen. Mensen komen in ernstige financiële problemen doordat ze zich hoofdelijk borg hebben gesteld voor een vennootschap die failliet is gegaan omdat de handelszaak door wegenwerken gedurende een jaar nauwelijks bereikbaar was. Dit is meer dan onrechtvaardig.

De persoon die zich borg stelt kan echter niet verschoonbaar verklaard worden door de rechtbank, omdat hij zelf ook aandeelhouder was van de bvba. De bank, nog niet zo lang geleden door de gemeenschap gered van een faling, is bikkelhard en eist de lening volledig terug omdat een maand achterstand werd gerealiseerd in de afbetaling van deze lening. Dit brengt enorme kosten met zich mee, de deurwaarders leggen beslag op de huisraad, er wordt beslag gelegd op de woning, er worden tal van andere kosten gemaakt,... Er wordt een gedwongen verkoop geregeld waarbij het huis verkocht wordt aan een prijs die minder is dan één vierde van de aankoopprijs en waarde. Men verzeilt in een straatje zonder einde en zonder enig perspectief op beterschap.

De Gewesten zijn betrokken door het veroorzaken van de schade. Ze zijn tevens bevoegd voor openbare werken, voor de gemeenten en OCMW's en voor de economische ondersteuning van vennootschappen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de gevolgen van het faillissement, nl. de strijd tegen armoede en de betaalbaarheid van opvoeding en onderwijs. Er is psychologische ondersteuning nodig om drama's te voorkomen. De gezondheid komt in gevaar. Geestelijke gezondheidszorg is een bevoegdheid van de Gemeenschappen. De federale overheid is bevoegd voor deze problematiek vanuit haar bevoegdheden voor economische zaken, tewerkstelling, consumentenzaken, justitie en volksgezondheid.

Het is een meer dan schrijnende problematiek waar samenwerking tussen de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale overheid meer dan noodzakelijk is.

Is de minister bereid deze zaak ernstig te onderzoeken en te bekijken hoe mensen in hun persoonlijk leven kunnen beschermd worden tegen dit soort onrechtvaardigheden?

Wat zal de minister, als verantwoordelijke voor consumentenzaken en als verantwoordelijke voor het stimuleren van de economische activiteiten ondernemen om te voorkomen dat zulke drama's zich nog kunnen voordoen?

Is de minister bereid hierover overleg te organiseren met de collega's uit de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale overheid?

Is de minister gevoelig voor deze problematiek en voor het oplossen van de ernstige onrechtvaardigheden die zich dagelijks ter zake voordoen?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2016 :

Het antwoord op deze vraag valt onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. Ik beveel u dan ook aan voornoemde vraag aan hem te richten.