Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-744

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 21 oktober 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Politie - Klacht - Ontbreken van een specifieke subcategorie onder ę†discriminatie†Ľ

bestrijding van discriminatie
antisemitisme
discriminatie op grond van godsdienst
gemeentepolitie

Chronologie

21/10/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 )
4/2/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-744 d.d. 21 oktober 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Discriminatie is nog steeds een zeer acuut probleem. Vele inwoners van ons land lijden onder discriminatie op verschillende niveaus, namelijk op het vlak van intimidatie, onderwijs, opleiding, werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit, toegang tot gezondheidszorg, openbare infrastructuur, recreatie, cultuur en sport. Vele van deze aangelegenheden zijn federale bevoegdheden en bevoegdheden van de Gewesten en Gemeenschappen. Ze vereisen een gemeenschappelijke aanpak. Het betreft hier uitdrukkelijk een transversale bevoegdheid. Enerzijds is het vervolgingsbeleid inzake antisemitisme en islamofobie, net zoals de politionele registratie van klachten over dergelijke feiten, een louter monocamerale federale bevoegdheid. Het gelijkekansen- en antidiscriminatiebeleid is dan weer een wezenlijk onderdeel van gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Ook het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding werd, in uitvoering van de 6de staatshervorming, omgevormd tot het Interfederaal gelijkekansencentrum via een samenwerkingsakkoord tussen de deelstaten en de federale overheid van 12 juni 2013.

Alle vormen van discriminatie, met inbegrip van antisemitisme en islamofobie, dienen effectief bestreden te worden.

De jongste cijfers van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen zijn echter zonder meer schrijnend. In 2013 heeft het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen 130 meldingen van antisemitisme en/of negationisme geregistreerd en 257 met betrekking tot islamofobie. Muslim Rights Belgium heeft eveneens 696 meldingen van islamofobie geregistreerd, en dit enkel voor Brussel en WalloniŽ.

Het staat buiten kijf dat deze cijfers niet de hele werkelijkheid weergeven. Slachtoffers van discriminatie zijn soms bang om een klacht in te dienen of denken dat het niet nodig is om deze stap te zetten. Als ze naar het politiekantoor gaan, gebeurt het al te vaak dat een politieagent geen gevoel of medeleven toont met slachtoffers van dergelijke discriminaties.

Wanneer een klacht wordt ingediend bij het politiekantoor moet de politieagent de aard van het feit selecteren in het computersysteem. Na het selecteren van het vakje 'Discriminatie' bestaan er slechts vier subcategorieŽn : 'racisme en vreemdelingenhaat', 'negationisme en revisionisme', 'homofobie' en 'andere vormen van discriminatie'. Het ontbreken van een vijfde en een zesde categorie 'antisemitisme' en ' islamofobie' is problematisch. Die twee items zijn essentieel om dergelijke daden van discriminatie daadwerkelijk te meten.

Om haar taken en opdracht goed te kunnen uitvoeren, heeft het Interfederaal Centrum informatie nodig over onder meer de gerechtelijke statistieken over de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving (artikel 4, ß 3, van het Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013). Een verfijning van de politionele criminaliteitsstatistiek op dit vlak kan de kwaliteit van die informatie ernstig verhogen.

Vandaar mijn vragen:

Waarom bestaat er geen vijfde en een zesde categorie, als we weten dat de daden van antisemitisme en islamofobie een alarmerend stijgende trend vertonen in onze regio? Deze types van discriminatie vormen toch een aparte categorie zoals homofobie of vreemdelingenhaat?

Welke middelen zullen worden gebruikt om deze twee categorieŽn aan te maken en binnen welke timing zal dit gebeuren?

Wanneer zal een training support voor politieagenten georganiseerd worden om klachten te registreren en zodanig hun effectiviteit te verhogen wanneer zij worden geconfronteerd met klachten betreffende discriminatie?

Werd er gedacht aan een jaarlijks rapport waarin het aantal en de aard van de klachten die in ons land worden ingediend, in kaart worden gebracht ?

Zal de minister hierover overleg plegen met de Gewesten en de Gemeenschappen? Is de minister het met me eens dat enkel een gezamenlijke actie succes zal hebben?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) & 2) De politie neemt de wetgeving als uitgangspunt om te bepalen welke categorieën van strafbare feiten in de algemene nationale gegevensbank (ANG) worden opgenomen. Dit gebeurt overeenkomstig de regels van de Commissie van de nomenclatuur (federale overheidsdienst (FOD) Justitie).

Zie bijlage voor meer gedetailleerde info in dit verband.

« Criminele figuren », zoals antisemitisme en islamofobie, zijn bijgevolg niet als dusdanig opgenomen in de wettelijk bepaalde categorieën, aangezien het niet gaat om strafrechtelijke inbreuken an sich noch om verzwarende omstandigheden van een bestaand misdrijf.

Het is echter niet omdat voor beide vormen van discriminatie geen specifieke categorie in de ANG is voorzien dat klachten met een dergelijk karakter niet geregistreerd worden.

3) Reeds vroeg in de basisopleiding voor agent en inspecteur wordt de aspirant vertrouwd gemaakt met het gebruik van de middelen voor het opstellen en registreren van processen-verbaal (PV). Hij leert een PV op te stellen met de essentiële rubrieken en rekening houdend met de vormvereisten. De aspirant-inspecteur leert daarenboven discriminatie en racisme te identificeren en hoe tussen te komen en vaststellingen te doen.

Sinds 2007 verstrekken een aantal politiescholen de voortgezette opleiding « de antiracisme- en antidiscriminatiewet : juridisch kader en toepassingen ». Daarin komen de volgende aspecten aan bod : algemeen denkkader van de antiracisme- en de antidiscriminatiewetgeving ; de politionele opdracht bij strafrechterlijke inbreuken op de antidiscriminatiewet / racismewet ; de politionele opdracht bij burgerrechterlijke inbreuken op de antidiscriminatiewet.

Sinds eind 2014 wordt ook de voortgezette opleiding « referentiepersoon inzake discriminatie en haatmisdrijven » georganiseerd, waarin onder andere het wettelijk kader en toepassingen – de omzendbrief COL 13/2013 en de wetten anti-discriminatie en anti-racisme aan bod komen. Momenteel hebben enkel de erkende politiescholen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen deze opleiding verstrekt.

4) Gelet op het feit dat burgers zich doorgaans niet rechtstreeks tot de federale politie wenden om een klacht neer te leggen (klachtneerlegging gebeurt meestal via de lokale politie of het Vast Comité P) en de dienst Toezicht op de interne werking en kwaliteit bij de federale politie slechts beschikt over een beperkt beeld van alle klachten met betrekking tot de politiewerking (beperkt tot federale politie), is het raadzaam om het totaalbeeld van de klachten rechtstreeks op te vragen bij het Vast Comité P. Dit extern toezichtsorgaan verzamelt op basis van haar wet (wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, artikel 14) alle klachten uit de gehele geïntegreerde politie en formuleert de desbetreffende conclusies in zijn jaarrapporten.

5) In – het momenteel nog ontwerp van – de kadernota integrale veiligheid is voorzien dat voor het fenomeen van « discriminatie », samen met de deelstaten een, een integrale en geïntegreerde plan zal worden uitgewerkt. Een specifieke timing is hiervoor nog niet bepaald.

Bijlage

1) Aard van Feit _AFE_072_Discriminatie

Hieronder vindt u de titels van geregistreerde misdrijven opgenomen op dit moment in de database in de aard van "discriminatie".

Fact_id

Nomenclatuur_gerechtelijk_Feiten.Label_d

Artikel_f

7515

Discriminatie bij aanwerving, opleiding of bij uitvoering van een arbeidsovereenkomst (racisme en xenofobie)

W. 30-07-1981

7787

Discriminatie op grond van het geslacht (seksisme)

W. 22-05-2014

7563

Andere vormen van discriminatie

W. 10-05-2007

7516

Discriminatie of ontzegging op willekeurige wijze van de uitoefening van een recht of van een vrijheid door een ambtenaar of drager van het openbaar gezag in de uitoefening van zijn ambt (racisme en xenofobie)

W. 30-07-1981

7514

Discriminatie tijdens het aanbieden van diensten of goederen (racisme en xenofobie)

W. 30-07-1981

7513

Publiciteit geven aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld (racisme en xenofobie)

W. 30-07-1981

7512

Aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of een gemeenschap (racisme en xenofobie)

W. 30-07-1981

7511

Aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon (racisme en xenofobie)

W. 30-07-1981

7562

Homofobie

W. 10-05-2007

Deze misdrijven worden opgenomen op basis van de drie volgende wetgevingen :

– 30 JULI 1981. -Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden.

– 22 MEI 2014. - Wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen.

– 10 MEI 2007. - Wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Aard van Feit _AFE_300_ Denial of revisionisme

Hieronder vindt u de titels van geregistreerde misdrijven opgenomen op dit moment in de database in de aard van « Denial of revisionisme ».

Fact_id

Nomenclatuur_gerechtelijk_Feiten.Label_d

Artikel_f

7517

De genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door de nazi's is gepleegd ontkennen of minimaliseren (negationisme)

W. 23-03-1995

7553

De genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door de nazi's is gepleegd goedkeuren of rechtvaardigen (revisionisme)

W. 23-03-1995

Deze misdrijven worden opgenomen op basis van de volgende wetgeving :

– 23 MAART 1995. - Wet tot bestraffing van het ontkennen, [minimaliseren], rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.