Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-743

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 21 oktober 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen

beveiliging en bewaking
verkeersveiligheid
politie
verkeersregels
geldtransport

Chronologie

21/10/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 )
6/1/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-743 d.d. 21 oktober 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de zesde staatshervorming zijn belangrijke delen van de verkeersreglementering overgeheveld naar de Gewesten. Het zijn in grote mate de gewesten die nu verantwoordelijk zijn voor het verkeersveiligheidsbeleid en de wegcode.

Toch zijn er nog tal van federale reglementen en bepalingen die rechtstreeks ingrijpen in het mobiliteitsbeleid en de verkeersveiligheid.

Zo is er de maatregel aangaande de bescherming en de begeleiding van geldtransporten die uitgevoerd worden door de federale politiediensten en die bij de uitoefening van hun opdracht de verkeersregels flagrant aan hun laars lappen en zelfs de verkeersveiligheid van de weggebruikers ernstig in gevaar brengen.

De begeleidende politiecombi's gedragen zich als wilde cowboys, duwen andere voertuigen in de berm, maken een hels lawaai door hun sirenes luid aan te zetten, verplichten andere voertuigen verkeersovertredingen te begaan, wekken de agressie van vele voertuigbestuurders op, gebruiken luidsprekers om te roepen en te brullen en gebruiken daarbij altijd slechts de taal van Molière, ook al is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tweetalig en is de taalwetgeving van openbare orde.

1. Hoe kan de minister verantwoorden dat deze politiediensten zich gedragen als agressieve gangsters en verkeershooligans?

2. Is de bescherming van geld en van banken voor de minister zoveel belangrijker dan de veiligheid op de weg en het leven van weggebruikers?

3. Waarom hebben deze geldtransporten voorrang op de verkeersreglementering? Dienen deze politiediensten zich niet optimaal te houden aan de verkeersreglementering?

4. Werd hierover een afspraak gemaakt met de Gewesten die instaan voor de verkeersveiligheid?

5. Geeft de opdracht van het begeleiden van geldtransporten een vrijgeleide aan de politiediensten om brutaal en agressief door het drukke verkeer te razen?

6. Waar werd ergens het gebruik van luidsprekers gereglementeerd? Sinds wanneer mogen politiediensten luidsprekers gebruiken om hun meerderwaardigheid tentoon te spreiden?

7. Sinds wanneer is de taalwetgeving ondergeschikt aan de taal van de begeleidende politieagenten?

8. Dient een voertuig in het verkeer zichzelf en andere weggebruikers in gevaar te brengen door de bevelen van de politiebeambten op te volgen?

9. Wanneer zal de minister, in afspraak met de bevoegde Gewesten, duidelijke richtlijnen geven aan de politiediensten dat zij niet boven de wet verheven zijn?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) De dienst die de bescherming van de geldtransporten verzekert staat zeker niet bekend als zijnde agressieve gangsters en verkeershooligans. Het aantal klachten van burgers over het gedrag tijdens de uitvoering van hun diensten bedraagt :

– 2010 : geen klachten ontvangen ;

– 2011 : geen klachten ontvangen ;

– 2012 : geen klachten ontvangen ;

– 2013 : 4 klachten ontvangen waarvan 4 geklasseerd zonder gevolg ;

– 2014 : 1 klacht geklasseerd zonder gevolg ;

– 2015 : geen klachten ontvangen.

2) Elke opdracht die wordt uitgevoerd in het kader van de bescherming van de waardetransporten werd voorafgaand geanalyseerd met betrekking tot eventuele dreigingen. Aan de hand van deze potentiële bedreigingen wordt de rijstijl van het dispositief aangepast. De technische en tactische rijstijl wordt bepaald in een operatieorder. Het is begrijpelijk dat dergelijke technieken « agressief » en « wild » kunnen overkomen naar de andere weggebruikers, maar de wegcode wordt steeds strikt nageleefd.

3) De Wegcode is van toepassing voor iedereen, zo ook voor de politiediensten. Doch wanneer de opdracht wordt gelinkt aan een dreiging wordt deze opdracht als dringend beschouwd.

4) Wij hebben op ons niveau geen informatie over de afspraken die gemaakt zijn met de Gewesten.

5) Prioritaire voertuigen dienen zich bij een opdracht te houden aan de verkeerswetgeving. De politieambtenaren kennen deze wetgeving. Verkeersovertredingen worden behandeld zoals voorzien in de Col 16/2010.

6) De prioritaire voertuigen worden ingericht zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 (technische eisen), artikel 25, § 2.1.C.4.

7) In de dispositieven van de bescherming van de waardetransporten worden de bevelen en interventies steeds gedaan in het Nederlands en het Frans (tweetalige bevelen). Hiervoor gebruiken de politieambtenaren een « public adress » conform de regelgeving.

8) Een burger dient gevolg te geven aan een bevel van een politieambtenaar, dit met de nodige waakzaamheid voor zijn eigen veiligheid alsook voor de veiligheid van de andere weggebruikers.

9) De politieambtenaren kennen en respecteren de vigerende wetgeving ter zake.