Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-695

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 8 juli 2015

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) - Federale subsidies die volgens de Europese Commissie onterecht werden verkregen - Terugvordering

zeevisserij
overheidssteun
concurrentiebeperking
toezicht op overheidssteun
schending van het EU-recht
weekdier
duurzame visserij

Chronologie

8/7/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015)
10/8/2015Antwoord

Vraag nr. 6-695 d.d. 8 juli 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) werkt met middelen van de Europese, federale en Vlaamse overheid. De middelen die Europa terugvordert zijn louter federale middelen, maar de terugvordering heeft ongetwijfeld gevolgen voor de algemene werking en de andere projecten van de SDVO. Vandaar het transversale karakter van deze vraag.

Op 10 maart 2015 diende ik een vraag in over de uitspraak van de Europese Commissie waardoor de SDVO de federale subsidies afkomstig uit het Zeevisserijfonds moet terugbetalen. De Europese Commissie is immers van oordeel dat de SDVO de subsidies ten onrechte heeft gebruikt voor het ontwikkelen van de handelsnaam Flanders Queen Mussel, het voeren van een reclamecampagne en de exploitatie van 87 mosselkooien. De Europese Commissie is van mening dat het om concurrentievervalsing ging en dat de SDVO een commerciŽle activiteit uitoefende. De Europese Commissie oordeelde dat de SDVO de misbruikte staatssteun met rente moet terugbetalen. De minister antwoordde toen op mijn vraag dat de federale overheid de nodige stukken aan het onderzoeken was om te becijferen hoeveel steun per project dient te worden teruggevorderd. Een precies bedrag kon de minister toen nog niet geven en bijgevolg kon de minister ook nog geen uitspraak doen over de gevolgen voor de verdere werking en subsidiŽring van de SDVO vanwege de federale overheid.

1.Wat is de stand van zaken in dit dossier?

2.Is er al geweten hoeveel subsidies er worden teruggevorderd? Wat is het juiste bedrag? Indien het bedrag nog niet meegedeeld is, wat is dan de uiterste datum hiervoor?

3 .Wat zijn de gevolgen voor de verdere subsidiŽring en de werking van de SDVO door de federale overheid?

4. In welke mate heeft de minister hieromtrent nog verder overleg gehad met de Vlaamse minister van Natuur, Omgeving en Landbouw?

Antwoord ontvangen op 10 augustus 2015 :

Ik verwijs naar de minister van Werk, die de leiding heeft in dit dossier, voor een volledig antwoord op deze vraag. Inhoudelijk ben ik uiteraard betrokken vanuit de bevoegdheid marien milieu. Vanuit deze inhoudelijke betrokkenheid worden enkele elementen van antwoord gegeven.

1) Op dit moment verplicht Europa de Belgische overheid om middelen van Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) terug te vorderen omwille van een mosselproject dat een achttal jaren geleden werd uitgevoerd. De klacht bij Europa dateert van 2008, op basis waarvan er dit jaar een beschikking van de Europese Commissie kwam. De Commissie is van mening dat « de activiteiten van de SDVO haaks staan op haar statuten (en dus op de regeling), aangezien daarin expliciet wordt aangegeven dat de SDVO het imago van de zeevisserij moet versterken zonder zich evenwel op een specifieke onderneming te richten of zonder naar de geografische oorsprong van de producten te verwijzen, en dat de SDVO promotiemaatregelen die op een handelsmerk zijn gebaseerd en / of naar de geografische oorsprong van de producten verwijzen, moet verbieden ».

Hierop heeft de bevoegde minister van Werk de nodige communicatie gevoerd met de commissie en leidt, in onderling overleg tussen de beleidscellen van de minister van Werk, de minister van Financiën, de staatssecretaris voor Noordzee en de Vlaams minister voor Zeevisserij, dit dossier.

De minister van Werk heeft daarop actie ondernomen om conform de Europese beschikking de middelen terug te vorderen.

Momenteel loopt de terugvorderingsperiode.

2) We verwijzen naar minister van Werk.

3) Pas na de terugvordingsprocedure zal duidelijk worden hoe kan verder gewerkt worden.

4) Inhoudelijk zijn zowel de staatssecretaris voor Noordzee als de Vlaams minister bevoegd voor Zeevisserij betrokken. Er is hierover dan ook nauw overleg. Samen wensen we ook in de toekomst in te zetten op een gezond leefmilieu en een duurzame visserijsector.