Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-610

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Mystery calls - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten

arbeidsmarkt
racisme
bestrijding van discriminatie
migrant
zoeken naar een baan

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
23/6/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-610 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer onderzoeken wijzen overduidelijk uit dat er zich een ernstig probleem van racisme voordoet bij de aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst. Mensen met een migratieachtergrond, ook al wonen ze hier al verschillende generaties, worden nog steeds door vele werkgevers gediscrimineerd.

Een van de instrumenten om deze discriminatie te lijf te gaan zijn de mystery calls, waarmee het mogelijk is de werkgevers die discrimineren op basis van afkomst, op te sporen en aan te klagen.

De Gewesten zijn, ondermeer via de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling, rechtstreeks bevoegd voor grote delen van het arbeidsmarktbeleid. Ook de federale overheid blijft een grote rol spelen in de werkgelegenheidspolitiek en in de stelsels van werkloosheid.

De minister zei: "Mystery calls zijn onmisbaar voor het opsporen van directe discriminatie in de precontractuele fase, met andere woorden vr de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang neemt."

De federale overheid en de Gewesten hebben er samen belang bij om een stevig antidiscriminatiebeleid op het vlak van de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

1) Is de minister bereid om het systeem van de mystery calls wettelijk te verankeren, zodat de Gewesten dit kunnen gebruiken in hun strijd tegen discriminaties op de arbeidsvloer en bij aanwervingen ?

2) Is hij bereid hierover overleg te plegen met de bevoegde gewestelijke ministers voor werk?

3) Kan hij, in samenspraak met de minister van Justitie, een sluitend wettelijk instrument aanreiken om deze mystery calls een stevige juridische basis te geven ?

Antwoord ontvangen op 23 juni 2015 :

Ik verwijs naar de gedachtewisseling omtrent de problematiek van discriminatie op de arbeidsmarkt zoals deze gehouden is in de Kamercommissie Sociale Zaken op 31 maart 2015. U kunt het verslag hiervan op de website www.dekamer.be terugvinden.