Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-592

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap

begrotingsbeleid
rijksbegroting
EU-controle
Duitstalige Gemeenschap
provinciebegroting

Chronologie

23/4/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015)
2/7/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-614

Vraag nr. 6-592 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de federale overheid werden met Europa afspraken gemaakt aangaande de te halen begrotingsnorm voor het jaar 2015.

Daar BelgiŽ een federale staat is, met naast de federale overheid ook nog Gewesten en Gemeenschappen en bovendien ook nog de lokale en provinciale besturen, dient de Europese afspraak ook door alle bevoegde beleidsverantwoordelijken ondersteund te worden.

Daarvoor is natuurlijk een overleg noodzakelijk met alle bevoegde entiteiten.

De Duitstalige Gemeenschapsregering is bevoegd voor de Duitstalige Gemeenschap.

1. Wat is de begrotingsdoelstelling die met de EU werd overeengekomen voor heel BelgiŽ voor 2015?

2. Hoe werd de Duitstalige regering betrokken bij het vastleggen van deze begrotingsdoelstelling met de EU?

3. Welke begrotingsinspanning zal de Duitstalige Gemeenschapsregering op zich nemen voor het jaar 2015?

4. Werd deze doelstelling afgesproken met de Duitstalige Gemeenschapsregering als verantwoordelijke voor de Duitstalige Gemeenschap?

5. Wanneer had dit overleg plaats?

6. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de federale regering en zo ja, wanneer?

7. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de Duitstalige Gemeenschapsregering en zo ja, wanneer?

Antwoord ontvangen op 2 juli 2015 :

1) De globale begrotingsdoelstelling 2015 van de Belgische overheid werd door de federale regering bepaald in het kader van de voorbereiding op de initiële begroting, en is overeenkomstig met de aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie.

In haar ontwerp van begrotingsplan, dat in oktober 2014 aan de Europese Commissie werd meegedeeld, heeft de federale regering de doelstelling vastgelegd om het structurele saldo van de gezamenlijke overheid te verbeteren met 0,7 % bbp in 2015. Deze doelstelling was iets hoger dan de aanbeveling die op 8 juli 2014 door de Raad van de Europese Unie aan België werd gericht om een structurele aanpassing van 0,6 % bbp in 2015 te verzekeren met het oog op de convergentie naar de middellange-termijn objectieven. Rekening houdend met de hypothesen die in het ontwerp van begrotingsplan zijn gebruikt inzake output-gap en one-shot verrichtingen alsook de verwezenlijkingen 2014, kwam deze doelstelling overeen met een structureel saldo van -1,3 % bbp en met een nominaal vorderingensaldo van -2,1 % bbp in 2015.

In haar verslag van 27 februari 2015, dat overeenkomstig artikel 126(3) van het Verdrag werd voorbereid, heeft de Europese Commissie een eerste beoordeling meegedeeld over de voor 2015 verwachte begrotingsontwikkelingen. Op basis van haar wintervooruitzichten was zij van oordeel dat België in 2014 en 2015 de bepalingen van het preventieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact ruimschoots naleefde (« broadly compliant »).

In het kader van het Europees Semester werd het Stabiliteitsprogramma van België bijgewerkt in april 2015. Bij deze gelegenheid en na overleg heeft de Belgische overheid haar verbinding bevestigd om in 2015 het structurele saldo met 0,7 % bbp (meer precies : 0,72 % bbp) te verbeteren en dit op basis van het advies van de Hoge Raad van Financiën van 27 maart 2015. Rekening houdend met een nominaal vorderingensaldo van -3,2 % bbp in 2014 en met de hypothesen inzake output-gap en éénmalige verrichtingen resulteert deze verbetering in een structureel saldo van -2,0 % bbp in 2015 en een nominaal saldo van -2,5 % bbp.

Uit de beoordeling van het Stabiliteitsprogramma 2015-2018 door de Europese Commissie blijkt dat de doelstelling van een verbetering van het structurele saldo van 0,7 % bbp in 2015 coherent blijft met de specifieke aanbeveling aan België, die een minimumverbetering van het structurele saldo van 0,6 % in 2015 eist. Op basis van de voorjaarsprognoses van de Commissie, die een stijging met 0,5 % bbp van het structureel saldo verwachten, zouden nieuwe maatregelen echter noodzakelijk zijn om de doelstelling te bereiken. Daarnaast beveelt de Europese Commissie aan overeenstemming te bereiken over een afdwingbare verdeling van de begrotingsdoelstellingen over alle overheidsniveaus.

2) Het ontwerp van begrotingsplan werd aan de Europese Commissie meegedeeld zonder voorgaand overleg tussen de federale regering en de regeringen van de deelstaten. De vermelde globale begrotingsdoelstelling 2015 komt echter overeen met de som van de doelstellingen van de verschillende overheidsniveaus, zoals voorzien in hun initiële begroting 2015. In de mate dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzag een nominaal evenwicht te bereiken, werd uitgegaan van een evenwichtsdoelstelling voor dit Gewest.

Daarnaast heeft de federale regering in het ontwerp van begrotingsplan benadrukt dat het traject 2015-2018 binnen het Overlegcomité moest worden besproken en geformaliseerd in het kader van de opmaak van het Stabiliteitsprogramma 2015-2018.

In het kader van de bijwerking van het Stabiliteitsprogramma heeft de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën, waarvan bepaalde leden de regeringen van de deelstaten vertegenwoordigen, op 27 maart 2015 een advies overgemaakt over de globale begrotingsdoelstelling en de verdeling ervan tussen de verschillende overheidsniveaus. Dit advies werd opgemaakt overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies, met betrekking tot de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, welke de afdeling opdraagt nominale en structurele doelstellingen per overheidsniveau aan te bevelen en bij deze gelegenheid het gedrag van de lokale overheden inzake investeringen te onderzoeken.

Op basis van dit advies heeft de federale regering het Stabiliteitsprogramma 2015-2018 opgemaakt. Het Overlegcomité van 29 april 2015 heeft akte genomen van het Stabiliteitsprogramma 2015-2018 dat tegelijk voorziet in een structureel evenwicht voor de gezamenlijke overheid tegen 2018 en dat de begrotingstrajecten van elke entiteit uiterlijk in 2018 een structureel begrotingsevenwicht zullen bereiken.

3) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in haar initiële begroting 2015, conform met het regeerakkoord 2014-2019, het nominaal begrotingsevenwicht voorzien (om dit te bereiken werd voor 182 miljoen euro aan discretionaire maatregelen genomen, zie Draft Budgetary Plan). Op dit moment heeft het Gewest nog geen begrotingscontrole 2015 uitgevoerd in afwachting van bijkomende informatie en verduidelijking omtrent de aangepaste ramingen van de gewestelijke personenbelasting. Voorlopig houdt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen rekening met de nieuwe raming van de gewestelijke personenbelasting (meegedeeld door de federale overheid op 26 maart 2015) tot er meer verduidelijking komt over de afwijking tussen de raming opgenomen in de initiële begroting 2015 en de raming in de begrotingscontrole 2015.

In alle geval heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Stabiliteitsprogramma 2015-2018 aangegeven dat ze doelstelling van begrotingsevenwicht (weliswaar gebaseerd op initiële ramingen) behoudt en heeft ze erop gewezen dat begrotingsaanpassingen enkel als doel hebben positieve afwijkingen op haar doelstelling toe te laten.

4) Zie antwoord vraag 3).

5) In het kader van de bijwerking van het Stabiliteitsprogramma heeft het Overlegcomité op 3 en 29 april 2015 vergaderd.

6) De federale Ministerraad heeft op 22 oktober 2014 het ontwerp van begrotingsplan overgemaakt aan de Europese Commissie. De federale Ministerraad heeft op 24 april 2015 het Stabiliteitsprogramma goedgekeurd.

7) De Duitstalige Gemeenschap heeft bijgedragen tot het opstellen van het ontwerp van begrotingsplan en van het Stabiliteitsprogramma voor het deel met betrekking tot de begrotingsdoelstelling 2015 van de Duitstalige Gemeenschap.