Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-521

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 19 maart 2015

aan de minister van Justitie

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Rijbewijzen - Intrekking

alimentatieplicht
rijbewijs

Chronologie

19/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 )
22/9/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-521 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsnota van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft als vierde strategische doelstelling het justitieel luik toe te voegen aan het welzijns- gezondheids- en gezinsbeleid. De beslissingen van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) hebben gevolgen inzake kinderarmoede en dus ook voor het Vlaams beleid inzake armoedebestrijding. Het betreft hier dus een transversale aangelegenheid.

Een wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden werd in het voorjaar van 2014 ter stemming gebracht en goedgekeurd. Het inkomensplafond werd verhoogd en de invorderingsmogelijkheden van DAVO werden versterkt. De wet trad in werking op 12 mei 2014.

Hoeveel rijbewijzen werden sedert de wetswijziging hierboven vermeld reeds ingetrokken?

Antwoord ontvangen op 22 september 2015 :

Er wordt doorverwezen naar het antwoord op schriftelijke parlementaire vraag nr. 305 van 13 april 2015, gesteld door mevrouw de volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot (cf. Kamer, QRVA 54 035, blz. 47).