Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-444

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 februari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Belgische consulaten in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten

gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
buitenlandse handel
consulaat

Chronologie

13/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 )
20/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-444 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Gewesten zijn bevoegd voor de buitenlandse handel en voor alle buitenlandse betrekkingen die verbonden zijn met hun bevoegdheden.

De Vlaamse regering heeft hiervoor niet enkel vertegenwoordigers van Flanders Investment & Trade, maar ook tal van vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland.

Ook de andere Gewesten en mogelijk ook Gemeenschappen hebben vertegenwoordigers in het buitenland.

De consulaten hebben echter ook een belangrijke taak inzake hulp en bijstand aan landgenoten in het buitenland. Dit gaat vaak over welzijnsmateries en over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen behoren.

1. In welke landen zijn er samenwerkingsakkoorden gesloten tussen de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en de vertegenwoordigers van de verschillende Gewesten en Gemeenschappen in het buitenland op het vlak van consulaire hulp en ondersteuning?

2. In welke consulaten betrekken de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten hetzelfde gebouw als de consulaire diensten van ons land?

3. Waaruit bestaan de verschillende samenwerkingsovereenkomsten per consulaat?

4. Zijn er landen waar er geen samenwerking bestaat tussen de diensten van de Gewesten en de Gemeenschappen en de consulaire diensten van de FOD Buitenlandse Zaken? Zo ja, waarom is er geen samenwerking?

5. Hoe is de situatie op het terrein, dus per consulaat, geŽvolueerd in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? Verwacht de minister wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomsten in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2015 :

1) Per land werden tussen de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Gemeenschappen en de Gewesten geen specifieke samenwerkingsakkoorden gesloten op het vlak van consulaire hulp en ondersteuning. Het spreekt echter vanzelf dat de vertegenwoordigers die door de Gemeenschappen en / of de Gewesten in het buitenland werden aangesteld-overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie en het samenwerkingsakkoord van 18 mei 1995 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten-kunnen rekenen op de gebruikelijke consulaire hulp en ondersteuning. (zie antwoorden op de schriftelijke vragen nrs. 6-442 en 6-443).

2) In de huidige stand van zaken zijn gewestelijke en gemeenschapsvertegenwoordigers gehuisvest binnen hetzelfde gebouw als de consulaire diensten van de Consulaten-Generaal in Casablanca (*), Chennai, Guangzhou, Hong Kong, Istanbul, Keulen (*), Mumbai, New York, Rijsel (*), Shanghai, Straatsburg (*).

(*) Consulaat-Generaal wordt gesloten in 2015 of 2016.

3), 4) & 5) Ik verwijs naar de antwoorden op de schriftelijke vragen nrs. 6-442 en 6-443 van 13 februari 2015.