Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-435

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 10 februari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
stadsvernieuwing
financiering
rijksbegroting

Chronologie

10/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-435 d.d. 10 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister is bevoegd voor Beliris. Deze vraag gaat over een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is bijgevolg transversaal.

Graag had ik de minister de volgende vragen gesteld:

Werd er reeds overleg gepleegd met de Brusselse Hoofdstedelijke regering aangaande het meerjarenplan van Beliris? Zo ja, wanneer vonden deze overlegmomenten plaats?

In het kader van Beliris bestaat er een ministerieel comité dat samen de werkzaamheden bespreekt en vastlegt. Wie zit er in dit comité namens de federale regering en wie zijn de afgevaardigden voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest?

Welke samenwerkingsprojecten werden er in het kader van Beliris gerealiseerd in 2011, 2012, 2013 en 2014?

Graag had ik de kostprijs per gerealiseerd project en per jaar vernomen. Tevens had ik graag het respectieve aandeel van de federale overheid en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekend.

Welke samenwerkingsprojecten zijn er gepland voor 2015? Graag kende ik ook de geraamde kostprijs en de inbreng van Beliris hierin.

Wat zijn de geplande samenwerkingsprojecten die dienen gerealiseerd te worden in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019? Graag ontving ik per jaar een kalender van de uitvoeringswerkzaamheden, van de kostprijs en van het respectieve aandeel van de federale overheid en het gewest?

Hoeveel personeel werd door de federale overheid ter beschikking gesteld van Beliris voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014?

Hoeveel personeel wordt door de federale overheid ter beschikking gesteld van Beliris voor de lopende zittingsperiode en concreet in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?

Wat zijn de beleidsaccenten die u als minister in het kader van Beliris wil realiseren? Waar liggen de verschillen met de vorige beleidsperiode?