Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-417

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Agentschap voor buitenlandse handel - Functioneren

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
27/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-417 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De financiering van het Agentschap voor buitenlandse handel is vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gewesten. In 2002 werden de principes voor de werking en de financiering vastgelegd.

Tijdens de raad van bestuur van het Agentschap voor buitenlandse handel, waarin de verschillende Gewesten vertegenwoordigd zijn, heeft het Vlaams Gewest meegedeeld dat het aandeel van het Vlaams Gewest gehalveerd zal worden. De andere Gewesten hebben deze beslissing gevolgd.

Ook op federaal vlak is een besparing van 260.000 euro opgelegd voor het werkingsjaar 2015.

In totaal verliest het agentschap een bedrag van 1.560.000 euro aan dotaties in 2015. Dat is een besparing van ongeveer 30% op de begroting van het agentschap.

De staatssecretaris kondigde in zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 6-348 aan dat hij niet wenst over te gaan tot sanering van het personeelsbestand via naakte ontslagen.

1. Waar denkt de staatssecretaris te kunnen besparen op de werking van het agentschap?

2. Werd er met de Gewesten, al dan niet in de raad van bestuur van het agentschap, al overleg gepleegd over de werking van het agentschap?

3. Hoe zal het agentschap met de haar opgelegde besparing verder kunnen werken zonder dat er ernstig ingeleverd wordt op het personeelsbestand, waarvoor de kost meer dan de helft van de begroting bedraagt?

4. De staatssecretaris denkt eraan om alternatieve inkomsten te zoeken voor de werking van het agentschap. Waar denkt hij geld te kunnen vinden en over welk bedrag spreken we dan? Werd dat samen met de Gewesten besproken?

5. Is er eigenlijk nog een bereidheid van de Gewesten om samen initiatieven te nemen op het vlak van buitenlandse handel?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2015 :

1) Voor de te realiseren besparingen bij het Agentschap voor buitenlandse handel wordt uiteraard eerst en vooral gekeken naar de voorstellen van de directie-generaal van het Agentschap zelf, die werden besproken op de bijeenkomsten van de raad van bestuur van 14 november 2014 en van 4 december 2014.

2) Er werd inderdaad met de Gewesten overleg gepleegd over de werking van het Agentschap voor buitenlandse handel in de bijeenkomsten van de raad van bestuur van 14 november 2014 en van 4 december 2014.

3) Enerzijds zullen er besparingen gerealiseerd worden, onder andere door de vermindering van vier naar twee gezamenlijke economische missies per jaar, anderzijds zullen er nieuwe inkomsten gezocht worden.

4) Het onderwerp van de alternatieve inkomsten stond eveneens op de agenda van de raad van bestuur van 4 december 2014 en werd aldaar met de Gewesten besproken. Voor bepaalde diensten van het Agentschap voor buitenlandse handel zullen er bijdragen gevraagd worden van de gebruikers.

5) Sinds mijn aantreden als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel heb ik bij de Gewesten grote bereidheid gevonden om samen initiatieven te nemen op het vlak van buitenlandse handel.