Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-415

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Marokko - Consulaat of ereconsulaat in Tanger en Nador

Marokko
consulaat

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
21/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-415 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 23 oktober 2014 stelde ik een schriftelijke parlementaire vraag (nr. 6-181) over deze aangelegenheid en op 21 januari 2015 mocht ik van de minister een antwoord ontvangen.

De minister verklaarde waarom volgens hem het consulaat in Tanger gesloten werd en stelt dat overwogen wordt om een ereconsul in Tanger aan te stellen.

Of hierover overleg werd gepleegd met de Gewesten en Gemeenschappen laat de minister in het midden. Nochtans moet rekening worden gehouden met de bijzonder diplomatieke en economische banden die het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest met Marokko onderhouden .

Tevens moet de minister beseffen dat vele van onze landgenoten en ook vele mensen die in ons land verblijven, banden hebben met de regio rond Tanger en dat het minstens vreemd is dat net daar besparingen worden doorgevoerd.

Niet alleen met de noordwestelijke streek van Marokko, maar ook met de stad Nador en heel de provincie Nador in het noordoosten van Marokko, is er een bijzondere band met ons land en met de verschillende deelgebieden. Velen van onze landgenoten zijn afkomstig uit deze streek en er zijn ook intense economische banden met deze streek.

Het zou dus zeer nuttig zijn voor het economisch beleid van de verschillende Gewesten dat er een consulaat in Tanger Ún in Nador geopend wordt en dat de diplomatieke en consulaire dienstverlening wordt hersteld en verbeterd. Ook op diplomatiek en consulair vlak is dat noodzakelijk.

1. Kan de minister contact opnemen met de diensten voor Buitenlandse Handel van de Gewesten over de (her)opening van de consulaire posten in Tanger en Nador ?

2. Kan de minister het nodige doen om te streven naar de (her)opening van consulaten in Tanger en Nador?

3. Kan de minister in afwachting van de opening van consulaten in Tanger en Nador minstens in beide steden een ereconsul aanstellen?

4. Kan de minister, rechtstreeks of via bemiddeling van de Gemeenschappen, in contact treden met de lokale en bovenlokale zelforganisaties van etnisch-culturele Marokkaanse identiteit om zo het belang van een consulaire post in deze twee steden te kunnen beoordelen?

Antwoord ontvangen op 21 april 2015 :

1) & 2) Het openen van een beroepsconsulaat behoort momenteel niet tot de mogelijkheden binnen het restrictief budgettair kader waarin we ons momenteel bevinden.

Er zijn evenwel regelmatige contacten met de Gemeenschappen en de Gewesten, zij werden ook steeds meteen op de hoogte gebracht van de geplande sluitingen. Zo vond op 9 februari 2015 een coördinatievergadering plaats tussen mijn diensten en de bevoegde diensten bij de Gemeenschappen en de Gewesten om de praktische gevolgen van deze sluitingen voor het netwerk van de regio’s in het buitenland te bespreken. We zullen deze contacten uiteraard blijven onderhouden en eventuele veranderingen onderling bespreken.

3) Zoals vermeld in mijn antwoord op de eerdere vraag 6-181 van het geachte lid wordt momenteel met de Belgische vertegenwoordiging in Marokko en de bevoegde diensten van mijn departement nagegaan of het opportuun is een ereconsulaat te openen in Tanger en / of Nador.

Het is een feit dat in de streek van Tanger de consulaire werklast zeer aanzienlijk is. Anderzijds dient de gebeurlijke opening van een ereconsulaat te Tanger en / of Nador toegevoegde waarde te bieden ten opzichte van de huidige situatie, waarbij de Belgische beroepsposten in Marokko bevoegd zijn voor de consulaire dienstverlening aan de talrijke landgenoten in de regio. Zowel de principiële beslissing tot het openen van een ereconsulaat in Tanger en / of Nador als de keuze en de aanstelling van een ereconsul dienen daarom het resultaat te zijn van een grondige afweging en voorbereiding.

4) Zoals reeds vermeld in mijn antwoord op de eerdere vraag 6-181 zullen we, bij het bepalen of de opening van een erconsulaat in Tanger en / of Nador opportuun is, rekening houden met de aanwezigheid van de Belgische gemeenschap, met Belgische investeringen en met de bijzondere relatie van deze regio met de Marokkaanse gemeenschap in ons land.