Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-413

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Grensoverschrijdende gezondheidszorg - Nationaal contactpunt - Protocolakkoord met de Gemeenschappen

gezondheidsverzorging
internationale samenwerking
ziekteverzekering

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
12/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-413 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 juni 2013 heeft de toenmalige federale minister van Volksgezondheid een protocolakkoord inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg ondertekend met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Duitse gemeenschapsregering, de Franse Gemeenschapsregering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel.

Daar het onmogelijk was op korte termijn een samenwerkingsakkoord op dit domein te realiseren, werd de samenwerking tot stand gebracht via dit protocolakkoord en dit voor de jaren 2013 en 2014.

1) Wat zijn de gevolgen van dit plan ? Zijn er al concrete resultaten merkbaar ?

2) Wat is de financiŽle bijdrage van elk van de entiteiten in het kader van deze grensoverschrijdende gezondheidszorg voor respectievelijk 2013 en 2014 ?

3) Wordt er dankzij dit protocolakkoord ook meer actie ontwikkeld ? Zo ja, welke ?

4) Hoe werkte het contactcenter dat werd opgericht ?

5) Wat is de evaluatie van de opgestarte website ?

6) Is er op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek iets te merken van dit protocolakkoord ?

7) Hoe evalueert de minister deze samenwerking ?

8) Worden er nieuwe afspraken gemaakt aangaande de samenwerking na 1 januari 2015 ? Werden ter zake al initiatieven genomen ? Zo ja, welke ?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) & 3) Zoals voorzien in het protocolakkoord werden een contactpunt en website opgericht. Beiden zijn op dit ogenblik operationeel en worden indien nodig geactualiseerd. Informatie wordt op verzoek verstrekt.

2) Voor het jaar 2013 heeft de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid alle kosten op zich genomen. Er werd een bedrag van 16 692,10 euro voorzien.

Voor het jaar 2014 leverden de verschillende entiteiten elk de bijdrage zoals voorzien in het protocolakkoord met dien verstande dat de bijdrage van de federale overheid door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) werd betaald.

4) De persoon die informatie zoekt komt in contact met een operator van de front office (de eerste lijn). Deze operator neemt contact op met de administratie die bevoegd is voor de gestelde vraag (de tweede lijn of back office). Deze administratie bezorgt de operator van de eerste lijn een antwoord. De operator maakt het antwoord over aan de vraagsteller.

5) De website werd nog niet geëvalueerd.

6) Het protocolakkoord heeft geen betrekking op wetenschappelijk onderzoek.

7) De samenwerking verloopt goed.

8) In het kader van de eerstvolgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid worden er nieuwe afspraken gemaakt.