Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-412

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Nationaal plan Multidrug Resistant Organisms (MDRO) - Protocolakkoord met de Gemeenschappen

geneesmiddel
antibioticum
biologie

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
26/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-412 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 september 2013 heet de toenmalige federale minister van Volksgezondheid een protocolakkoord, het nationaal plan Multidrug Resistant Organisms ondertekend met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Duitse gemeenschapsregering, de Franse Gemeenschapsregering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel.

Tevens werd een task force opgericht met als doel een nationaal strategisch plan voor de bestrijding van MDRO's op te stellen.

De speerpunten van het protocolakkoord zijn een betere coŲrdinatie van de strijd tegen MDRO's, het verhogen van de epidemiologische en microbiologische surveillance, de infectiebeheersing en een antibioticabeleid.

1) Wat zijn de gevolgen van dit plan ? Zijn er al concrete resultaten merkbaar ?

2) Wat is de financiŽle bijdrage van elk van de entiteiten in de strijd tegen MDRO's ?

3) Wordt er dankzij dit protocolakkoord ook meer actie ontwikkeld ? Zo ja, welke ?

4) Hoe vaak is de task force al samengekomen en wat waren de resultaten van deze bijeenkomsten ?

5) Is er op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek iets te merken van dit protocolakkoord ?

6) Hoe evalueert de minister deze samenwerking inzake elk van de vier doelstellingen ?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) De Technische Commissie voor de surveillances met betrekking tot MDRO’s (TCS-MDRO) en het Outbreak Support Team (OST) zijn al sinds vorig jaar actief. De Nationale Commissie voor de bestrijding van MDRO’s (NCB-MDRO) heeft nog niet vergaderd.

2) De federale overheid heeft 180 000 euro uitgetrokken om de dienst epidemiologie van het WIV te versterken in het kader van het OST. De gefedereerde entiteiten leveren hun bijdrage aan de werking van het OST in de vorm van de inzet van gezondheidsinspecteurs, evenwel zonder extra financiering om hun capaciteit te versterken.

3) De OST was al betrokken bij ongeveer zestien outbreaks van MDRO’s van diverse omvang en dit zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, asielcentra, opvangtehuizen voor daklozen als de Roma gemeenschap. De geboden ondersteuning gaat van eenvoudig advies tot sitebezoek en actieve opvolging.

4) De TCS-MDRO heeft al vier vergaderingen op haar teller. In eerste instantie werden afspraken gemaakt over de manier van werken en werd de samenstelling uitgebreid en geoptimaliseerd. Momenteel werken zij aan beleidsplannen voor elk Nationaal ReferentieCentrum (NRC) met betrekking tot MDRO’s waarin aangegeven wordt welke (aanvullende) surveillances en epidemiologische en / of microbiologische studies aangewezen zijn.

5) Momenteel loopt er al één studie die goedgekeurd werd door de TCS-MDRO en die gefinancierd wordt door Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC). Het gaat om een onderzoek naar de resistentie van uropathogenen in de ambulante praktijk.

6) Ik zie deze initiatieven als een waardevolle aanvulling bij de reeds langer lopende initiatieven van onder andere BAPCOC en Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA ). Zowel BAPCOC als AMCRA hebben hun geplande initiatieven en doelstellingen recent geconcretiseerd in beleidsplannen.