Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-410

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Behandeling van chronische ziekten - Protocolakkoord met de Gemeenschappen

chronische ziekte

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
19/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-410 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 februari 2014 heeft de toenmalige federale minister van Volksgezondheid een protocolakkoord over de behandeling van chronische ziekten ondertekend met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Duitse gemeenschapsregering, de Franse Gemeenschapsregering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel.

Er werd onder meer een akkoord bereikt over een oriŽntatienota en over de werking van een interadministratieve coŲrdinatiecel.

1) Wat zijn de gevolgen van dit akkoord ? Zijn er al concrete resultaten merkbaar ?

2) Hoeveel bedraagt de financiŽle bijdrage van elk van de entiteiten in de strijd tegen chronische ziekten ?

3) Wordt er dankzij dit protocolakkoord ook meer actie ontwikkeld ? Zo ja, welke ?

4) Hoe vaak is de coŲrdinatiecel het voorbije jaar samengekomen en met welke resultaten ?

5) Is er op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek iets te merken van dit protocolakkoord ?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

In het protocolakkoord van 24 februari 2014 besliste de Interministeriële Conferentie om een interadministratieve cel in het leven te roepen die zich over de vraagstukken en het plan « geïntegreerde zorg chronische ziekten » moet buigen. De betrokken cel is sinds september 2014 actief.

De interadministratieve cel, die is opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, die op basis van de beschikbare middelen op federaal niveau wordt gefinancierd. Momenteel hebben de deelgebieden geen specifieke middelen in deze cel geïnvesteerd, maar over deze kwestie zal waarschijnlijk opnieuw tijdens de volgende maanden worden gediscussieerd. Deze cel is een permanente structuur die momenteel bestaat uit vijf medewerkers. Ze wordt ondersteund door een stuurcomité dat momenteel ongeveer om de twee weken vergadert.

De ambitie van het plan geïntegreerde zorg chronisch zieken bestaat erin multidisciplinaire en geïntegreerde zorg te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de patiënt en waarbij laatstgenoemde maximaal bij het zorgproces wordt betrokken. De methode is sterk geïnspireerd door de « Triple Aim » : de gezondheidstoestand van de bevolking verbeteren, zorg van een betere kwaliteit verstrekken en de efficiëntie van de toegekende middelen verhogen.

Het gaat om een methode die uit verschillende facetten bestaat : de primaire en secundaire preventie, het autonomer maken van de patiënt, het case-management, de ondersteuning van mantelzorgers, de opdeling van de behoeften van de bevolking, een sociaalprofessionele en sociale re-integratie van de patiënten, het overleg tussen de beroepsbeoefenaars en tussen de eerste en tweede lijnszorg, het gebruik van evidence based guidelines, de opleiding van de beroepsbeoefenaars op het vlak van deze methode voor de patiënten, de erkenning van de rol van de patiëntenverenigingen, het meten van de zorgkwaliteit, …

Eind deze maand is er een eerste werkvergadering met de Gemeenschappen en de Gewesten gepland. Deze werkvergadering zal een gelegenheid zijn om een balans op te maken van de concrete initiatieven waartoe de verschillende overheden zich hebben verbonden en van de financiële middelen die kunnen worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het plan. Ik beschik momenteel nog niet over concrete informatie over de engagementen die zijn genomen door de verschillende Gemeenschappen en Gewesten. Er zal slechts binnen de komende weken een concrete inventaris beschikbaar zijn.