Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-409

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bestrijding van hepatitis C - Protocolakkoord met de Gemeenschappen

kosten voor gezondheidszorg
infectieziekte
bewustmaking van de burgers
wetenschappelijk onderzoek
voorkoming van ziekten

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
26/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-409 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 12 mei 2014 heeft de toenmalige federale minister van Volksgezondheid een protocolakkoord over de aanpak van hepatitis C ondertekend met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Duitse gemeenschapsregering, de Franse Gemeenschapsregering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel.

1) Wat zijn de gevolgen van dit akkoord ? Zijn er al concrete resultaten merkbaar ?

2) Hoeveel bedraagt de financiŽle bijdrage van elk van de entiteiten in de strijd tegen hepatitis C ?

3) Wordt er dankzij dit protocolakkoord ook werkelijk meer actie ontwikkeld ? Zo ja, welke ?

4) Welke preventiecampagnes werden er gemeenschappelijk opgezet ?

5) Is er op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek iets te merken van dit protocolakkoord ?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen. Op vlak van hepatitits C-virus (HCV)-preventie en de behandeling van patiënten bestaan er al heel wat iniatieven. Op basis van de acties in het hepatetis C-plan, worden lopende maatregelen versterkt en nieuwe initiatieven gerealiseerd.

Aangezien aan het hepatetis C-plan bij de ondertekening geen specifieke financiële middelen werden toegekend, wordt bijgevolg voorgesteld om hun uitvoering maximaal te integreren in een transversale benadering van de zorg en van de preventie voor de chronische patiënten. Hierdoor kan vooruitgang worden geboekt waarbij een versnippering van de beschikbare middelen wordt vermeden.

In het kader van recente discussies met de Gemeenschappen en de Gewesten, is overeengekomen om de coördinatie en de opvolging van de uitvoering van het HCV-plan en de zorg aan chronische zieken aan één en dezelfde interkabinettenwerkgroep van de Interministeriële Conferentie toe te vertrouwen.

De interadministratieve cel, die is opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, gefinancierd op basis van de beschikbare middelen op federaal niveau, biedt ondersteuning bij de werkzaamheden. Momenteel hebben de deelgebieden geen specifieke middelen in deze cel geïnvesteerd, maar over deze kwestie zal waarschijnlijk opnieuw tijdens de volgende maanden worden gediscussieerd. Deze cel is een permanente structuur die momenteel bestaat uit vijf medewerkers. Ze wordt ondersteund door een stuurcomité dat momenteel ongeveer om de twee weken vergadert.

De ambitie van het plan « geïntegreerde zorg chronische ziekten » bestaat erin multidisciplinaire en geïntegreerde zorg te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van alle chronische patiënten en waarbij de laatstgenoemden maximaal bij het zorgproces worden betrokken. De methode is sterk geïnspireerd door de « Triple Aim » : de gezondheidstoestand van de bevolking verbeteren, zorg van een betere kwaliteit verstrekken en de efficiëntie van de toegekende middelen verhogen.

Het gaat om een methode die uit verschillende facetten bestaat : de primaire en secundaire preventie, het autonomer maken van de patiënt, het case-management, de ondersteuning van mantelzorgers, de opdeling van de behoeften van de bevolking, een sociaalprofessionele en sociale re-integratie van de patiënten, het overleg tussen de beroepsbeoefenaars en tussen de eerste en tweede lijnszorg, het gebruik van evidence based guidelines, de opleiding van de beroepsbeoefenaars op het vlak van deze methode voor de patiënten, de erkenning van de rol van de patiëntenverenigingen, het meten van de zorgkwaliteit, …

Deze methode komt dus terzelfdertijd tegemoet aan een groot aantal bekommernissen die worden geformuleerd in de vroegere plannen die betrekking hadden op specifieke populaties ondermeer zij getroffen door het HCV.