Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-394

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 15 januari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen

adoptie
internationale adoptie
Democratische Republiek Congo

Chronologie

15/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 )
11/2/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-393

Vraag nr. 6-394 d.d. 15 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Gemeenschappen zijn in ons land bevoegd voor de regeling van de adopties en voor het bepalen van de adoptievoorwaarden.

Maar een beperkt deel van de adopties zijn binnenlandse adopties. De meeste adopties verlopen via het buitenland.

Ook met de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt er samengewerkt op het vlak van adopties. De Gemeenschappen hebben deze adoptiekanalen onderzocht en goedgekeurd.

Nu blijken er ernstige problemen te bestaan in de DRC. Dat land houdt alle lopende adoptiedossiers tegen.

1) Is de minister op de hoogte van de problemen met adopties vanuit de Democratische Republiek Congo ?

2) Heeft de Vlaamse Gemeenschap, en meer bepaald de bevoegde Vlaamse administratie, al contact opgenomen met de minister om tussenbeide te komen in dit dossier ?

3) Heeft de minister al contact opgenomen met de regering van de DRC om de lopende en toekomstige adoptiedossiers weer normaal te laten verlopen ?

4) Zijn er op regelmatige basis contacten tussen de administraties van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken en de Gemeenschappen over de problematiek van de buitenlandse adopties ?

5) Hebben de federale overheidsdiensten eveneens een controlerol in de kwaliteitsbewaking van de adoptiekanalen voor buitenlandse adopties? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2015 :

Ik ben op de hoogte van de problematiek van de interlandelijke adopties in Congo.

Mijn diensten zijn in permanent overleg met de bevoegde administraties van de Gemeenschappen omtrent dit dossier.

Mijn Departement heeft geen bevoegdheid in kwaliteitsbewaking van de adoptiekanalen voor interlandelijke adopties.