Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-373

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen

gedetineerde
strafgevangenis
officiŽle statistiek
culturele manifestatie
gemeenschappen van BelgiŽ
sociale integratie

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
29/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-373 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanuit de Gemeenschappen wordt er ondersteuning geboden voor culturele activiteiten in de gevangenissen.

1. Hoeveel culturele activiteiten werden er georganiseerd in de jaren 2012, 2013 en 2014? Graag deze gegevens per gevangenis.

2. Welke culturele organisaties stonden in voor deze culturele activiteiten? Graag gegevens per jaar en per instelling.

3. Geeft de FOD Justitie stimulansen aan de gevangenissen om culturele activiteiten te organiseren? Worden hiervoor werkingsmiddelen uitgetrokken? Graag een overzicht per gevangenis en per jaar.

4. Hoeveel gedetineerden en hoeveel geÔnterneerden namen deel aan deze activiteiten Graag gegevens per jaar en per gevangenis.

5. Werden mensen van buiten de gevangenissen uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen of om ernaar te komen kijken? Zo ja, waar en wanneer? Over hoeveel genodigden ging het?

6. Zijn er grote verschillen merkbaar tussen de verschillende strafinrichtingen en, zo ja, waaraan is dit te wijten?

7. Is de minister het met mij eens dat deze culturele activiteiten een positieve impuls kunnen bieden voor de herintegratiekansen van de gedetineerden en geÔnterneerden?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2015 :

Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Ik verwijs dus naar de diensten van deze die deze materie behandelen in de schoot van de penitentiaire instellingen.