Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-372

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Onderwijsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen

gedetineerde
strafgevangenis
officiŽle statistiek
sociale integratie
onderwijs voor volwassenen
gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
13/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-372 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanuit de Gemeenschappen wordt er ondersteuning geboden voor onderwijs- en opleidingsactiviteiten in de gevangenissen.

1. Hoeveel onderwijs en opleidingsactiviteiten werden er georganiseerd in de jaren 2012, 2013 en 2014? Graag kreeg ik deze gegevens per gevangenis.

2. Welke onderwijs - en opleidingsorganisaties stonden in voor deze onderwijs- en opleidingsactiviteiten? Graag een overzicht per jaar en per instelling.

3. Geeft de FOD Justitie stimulansen aan de gevangenissen om opleidings- en onderwijsactiviteiten te organiseren? Worden hiervoor werkingsmiddelen uitgetrokken? Graag een overzicht per gevangenis en per jaar.

4. Hoeveel gedetineerden en hoeveel geÔnterneerden namen deel aan deze activiteiten? Graag een overzicht per gevangenis en per jaar.

5. Werden mensen van buiten de gevangenissen uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen of om ernaar te komen kijken? Zo ja, waar en wanneer? Over hoeveel genodigden ging het dan?

6. Zijn er grote verschillen merkbaar tussen de verschillende strafinrichtingen en, zo ja, waaraan is dit te wijten?

7. Is de minister het met mij eens dat deze onderwijs- en opleidingsactiviteiten een positieve impuls kunnen bieden voor de herintegratiekansen van de gedetineerden en geÔnterneerden?

Antwoord ontvangen op 13 april 2015 :

1) Het geachte lid kan de opgevraagde cijfergegevens in bijlage raadplegen.

2), 4), 5) & 6) Er wordt voor deze vragen doorverwezen naar de respectievelijke Gemeenschappen, bevoegd voor deze materies.

3) De federale overheidsdienst (FOD) Justitie staat in voor financiële compensatie, in de vorm van aanmoedigingspremies aan gedetineerden en geïnterneerden die een opleiding willen volgen. Deze financiële tussenkomst compenseert het loon dat zij zouden ontvangen indien zij arbeid zouden verrichten in de strafinrichtingen.

7) Arbeid en vorming tijdens de detentie dienen zoveel mogelijk te worden gestimuleerd. Het recht op het bijwonen van vormingsactiviteiten is een basisrecht van iedere gedetineerde. De penitentiaire administratie moet het mogelijk maken dat de gedetineerde een zo ruim mogelijke toegang krijgt tot het aanbod.

Onder randnummer 228 van het Justitieplan van 18 maart 2015 kan er hieromtrent meer informatie worden teruggevonden.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.