Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-349

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federaal beleid voor de Noordzee - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

Noordzee
bezuinigingsbeleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
provinciebegroting

Chronologie

18/12/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015)
23/1/2015Antwoord

Vraag nr. 6-349 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de staatssecretaris me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid rond de Noordzee tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor de Noordzee?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2015 :

1) Het Noordzeebeleid kan worden opgedeeld in drie administratieve pijlers :

a) Wat de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal Maritiem Vervoer betreft, is men betrokken bij volgende samenwerkingsprojecten :

Kustwacht : samenwerking tussen de kustwachtpartners (zeventien in aantal) in het beleidsorgaan Kustwacht ;

Safe-Sea-Net (SSN) : samenwerking met Vlaams Gewest (MOW / MDK) rond aangifte en rapportering van gevaarlijke goederen vervoerd over zee. De federale Port State Control en de Hazardous Material Desk (Hazmat) gebruikt het Vlaamse IT-platform. De federale overheid en Vlaanderen werken samen in de technische werkgroepen binnen EMSA (European Maritime Safety Agency) ;

National Single Window : technisch-operationele samenwerking tussen diverse FOD’s en de Gewesten om de maritieme gebruiker via onderlinge uitwisseling van gegevens slechts éénmaal zijn informatie te laten ingeven en de gegevens vervolgens volgens noodwendigheid onderling uit te wisselen ;

veiligheidsstudie ontwerp verkeersrouteringssysteem rond zones bestemd voor de opwekking van windenergie. Deze studie is nodig voor een dossier dat in 2015 bij de IMO (International Maritim Organisation) zal ingediend worden. Na overleg binnen het Nautisch Advies Platform waar federale en Vlaamse overheden overleggen rond Noordzee aangelegenheden, heeft het Vlaams Gewest toegezegd om deze studie uit te voeren via MDK-SB (Maritieme Dienstverlening & Kust – afdeling Scheepvaartbegeleiding) ;

cultureel onderwatererfgoed : er is geen samenwerkingsakkoord of project tussen Vlaanderen en het federale niveau. In de wetgeving is de gouverneur van West-Vlaanderen aangeduid voor deze materie. Zijn dienst heeft een samenwerkingsakkoord met de dienst onroerend erfgoed van Vlaanderen.

b) Wat betreft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst Marien Milieu, is men betrokken bij volgende samenwerkingsprojecten :

akkoorden met VLOOT, MIK / MRCC en de Kustwacht.

c) Wat betreft de FOD Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Middenstand en Energie, algemene dienst Energie, is men betrokken bij volgende samenwerkingsprojecten :

wetenschappelijke studie « Een zee van ruimte » van de Universiteit van Gent in opdracht van het Wetenschapsbeleid, heeft een inventaris opgemaakt van de activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee en een analyse uitgevoerd van de interacties tussen deze activiteiten. Deze studie resulteerde in een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van het Belgische deel van de Noordzee. Op deze basis is een beheersplan voor de mariene gebieden opgesteld, in breed overleg met de openbare diensten en de stakeholders, gebaseerd op alle beschikbare wetenschappelijke en sociaaleconomische informatie. Het koninklijk besluit van 20 maart 2014 bekrachtigd het marien ruimtelijk plan. Deze beleidsontwikkeling en opvolging ervan gebeurt in overleg tussen de federale en regionale overheden.

2) & 3) Deze samenwerkingsverbanden dienen niet te worden aangepast of gestopt door opgelegde besparingen.

4) Er is geen invloed van de besparingspolitiek op het federale Noordzeebeleid.