Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-348

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Federaal beleid voor buitenlandse handel - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

buitenlandse handel
Agentschap voor Buitenlandse Handel
bezuinigingsbeleid
provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
22/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-348 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze verder gezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de staatssecretaris me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid rond buitenlandse handel tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor buitenlandse handel?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2015 :

1) De twee belangrijkste samenwerkingsprojecten tussen de federale overheid en de Gewesten op het vlak van de buitenlandse handel zijn de samenwerking in het kader van het Agentschap voor buitenlandse handel, met name de organisatie van economische zendingen en de gezamenlijke subsidiëring van de Belgische kamers van koophandel en nijverheid in het buitenland en de gemengde kamers van koophandel en business clubs in België.

2), 3) & 4) De federale dotatie voor het Agentschap voor buitenlandse handel is nominaal vastgelegd in het samenwerkingsakkoord afgesloten met de Gewesten, ten belope van 2 478 935,25 euro voor het jaar 2002, jaarlijks geïndexeerd.

Tijdens de raad van bestuur van het Agentschap voor buitenlandse handel van 25 september 2014 werd bevestigd dat het Vlaamse Gewest haar dotatie zal halveren en hebben de andere Gewesten aangekondigd dat zij hun dotaties hieraan zullen aanpassen, volgens de regel van 3. Tevens bevestigde het Vlaamse Gewest dat het aantal prinselijke missies tot twee herleid wordt.

Op federaal niveau zal de dotatie voor 2015 2 490 000 euro bedragen, een vermindering van 260 000 euro ten opzichte van 2014 gelet op de opgelegde budgettaire beperkingen.

Waar de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken in 2014 nog een aandeel van de helft van het budget van het Agentschap voor buitenlandse handel voor zijn rekening nam, zal de FOD dit aandeel in 2015 verhoogd zien tot twee derde van het budget.

De grootste post in het budget van het Agentschap is echter de post personeelskosten (afgerond 2 859 000 euro of iets meer dan de helft van het budget).

Doordat de Gewesten hun volledige budget halveren en niet enkel het bedrag dat diende voor het mee-subsidiëren van de buitenlandse zendingen komt het Agentschap voor budgettaire uitdagingen te staan.

In totaal betekent dit voor het Agentschap voor buitenlandse handel een verlies aan dotaties van 1 560 000 euro voor 2015.

Ik wil dan ook nagaan, in samenspraak met de Gewesten, hoe er bespaard moet worden en hoe nieuwe inkomsten kunnen gegenereerd worden, eventueel ook door nieuwe opdrachten aan het Agentschap te geven.

In dit opzicht ben ik voorstander van een economisch luik aan alle Staatsbezoeken of officiële bezoeken. Dit uiteraard in overleg met de beheerraad van het Agentschap en de Gewesten.

Op een buitengewone raad van bestuur die werd gehouden op 14 november 2014, werd reeds beslist, op voorstel van de algemene directie van het Agentschap voor buitenlandse handel alternatieve inkomsten te zoeken via het koppelen van een betere dienstverlening aan het vragen van een fiscaal aftrekbare bijdrage aan de gebruikers van de Selectieve Informatieverspreiding (SIV).

Het is niet mijn bedoeling om over te gaan tot sanering van het personeelsbestand via naakte ontslagen.

Het Agentschap voor buitenlandse handel zal wel maatregelen uitwerken die ertoe moeten bijdragen om de begroting in 2015 te consolideren.